Allmänt om lagar som reglerar socialtjänst

Schizofreni och liknande tillstånd

Lagar och regler

Allmänt om lagar som reglerar socialtjänst

Målgrupp eller situation

-

Kunskapsläge

-

Kompetenskrav

-

Sammanfattning

Socialtjänstlagen styr hur kommunens socialtjänst ska arbeta med att ge stöd, omsorg och ekonomiskt bistånd till de invånare som behöver det. Den som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt till försörjningsstöd från socialtjänsten. Socialtjänsten ska genom olika insatser stödja barn, unga och vårdnadshavare, äldre, de som har missbruksproblem och personer med funktionsnedsättningar.

Det ska t.ex. finnas bostäder med särskild service för personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Stöd i form av bostad med särskild service till personer med psykiska funktionsnedsättningar kan ges enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Stöd av kontaktperson och samt ledsagarservice är två andra exempel på stödinsatser som kan ges enligt LSS eller enligt socialtjänstlagen till den som har psykiska funktionsnedsättningar.

Varje kommun ska ingå överenskommelser med regionen eller landstinget om samarbetet kring personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer med missbruk samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. I överenskommelserna kan man ange hur kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvården ska samverka för att kunna ge ett bra stöd till dessa grupper. När någon behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, ska socialtjänsten och vården upprätta en samordnad individuell plan, SIP, tillsammans med den personen. SIP ska omfatta vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vilken insats och vem som har det övergripande ansvaret för SIP.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter i socialtjänsten om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att personen själv eller dennes närstående tar skada på något sätt. Sekretessen gäller inte mot personen själv, och personen kan samtycka till att socialtjänsten lämnar ut sekretessbelagda uppgifter till t.ex. hälso- och sjukvården inom ramen för arbetet med SIP. Inom verksamhetsgrenar i en kommuns socialtjänst gäller normalt inte sekretessen, men uppgifter får bara delas om det behövs.

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna blir mer delaktiga i samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med. Personligt ombud finns i de flesta kommuner, men arbetar inte för socialtjänsten. De arbetar enbart på uppdrag av personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Om det finns en påtaglig risk för att ett barns hälsa eller utveckling skadas, antingen på grund av hur barnet har det hemma eller på grund av barnets eget beteende, och vårdnadshavarna inte går med på det stöd som socialtjänsten erbjuder, barnet vårdas utanför hemmet mot vårdnadshavarnas vilja enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
Om någon på grund av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående, kan socialtjänsten ansöka hos förvaltningsrätten om att personen ska få missbruksvård mot sin vilja enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Märkning

  • Utförare: Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
  • Yrkesroll: Läkare, Vårdbiträde, Dietist, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår