Bemötande

Schizofreni och liknande tillstånd

Kommunikation och delaktighet

Bemötande

Individer med schizofreni eller i psykos kan ha ett avvikande beteende vilket ställer särskilda krav på bemötandet.

Sammanfattning

Att arbeta aktivt för goda relationer med patienter/brukare genom att:

 • bemöta individen och närstående med respekt, empati och lyhördhet
 • ge individen adekvat information, anpassad efter individens förutsättningar och behov
 • förmedla hopp
 • säkerställa att individens egen kompetens tas till vara.

Genomförande

Vad som upplevs som ett gott bemötande kan variera från individ till individ, men grundläggande för goda relationer är att visa respekt och intresse för personens situation. Att lyssna utan att döma och att hellre ställa frågor än att leverera egna färdiga svar. Respektera alltid individens kroppsgränser och behov av integritet men visa gärna värme. En del  tycker att det är obehagligt med fysisk beröring medan andra kan uppleva att det ger trygghet. Var lyhörd och fråga om du är osäker.

 • Lyssna aktivt utan att ifrågasätta
 • Bekräfta individens upplevelse
 • Uppträd lugnt och stå kvar
 • Förmedla att du finns där för att lyssna och att du vill förstå
 • Se individen bakom tillståndet
 • Respektera individens integritet
 • Uttryck dig sakligt och tydligt
 • Förmedla hopp
 • Visa empati - förståelse för individens situation
 • Respektera vad individen upplever och ifrågasätt inte. Försök t ex inte övertyga om vad som är rätt eller fel, verkligt eller inte

Bemötande vid psykos eller psykosnära tillstånd

Att uppleva en psykos är för många ett väldigt skrämmande tillstånd. Försök stanna kvar och lyssna, utan att ifrågasätta individen.

 • Negligera eller motsäg inte individens upplevelse
 • Lyssna och bekräfta att individen har det svårt
 • Försök försiktigt återinföra individen till företeelser i verkligheten
 • Prova att prata om det du ser här och nu
 • Du kan säga att du inte ser det individen ser men gå inte in i diskussioner om vad som är sant och inte
 • Våga stå kvar och förmedla trygghet

Det finns flera modeller och arbetssätt att använda som stöd i att bemöta människor med allvarlig psykisk sjukdom. Ett par exempel är Case management, för vård- och stödsamordning, metoden Delat beslutsfattande och Interaktivt bemötande.

Att tänka på

Attityder

 • Acceptera personen precis som hen är och gör ingen moralisk värdering av situationen
 • Visa medkänsla

Verbala förhållningssätt

 • Lyssna utan att avbryta
 • Det är OK att ha långa pauser – ha tålamod
 • Försök att återkommande sammanfatta vad personen har sagt så att det blir tydligt att du har förstått
 • Sammanfatta fakta och känslor

Kroppsspråk

 • Var uppmärksam på vad som sägs och hur det sägs
 • Håll en bekväm ögonkontakt
 • Sitt vid sidan om personen med en öppen kroppshållning
 • Ge reaktion på det personen säger, t.ex. genom att nicka eller upprepa det sista personen sa
 • Tänk på hur du står (t ex inga armar i kors) alt. sitt stilla

För de flesta som drabbas av psykossjukdom finns det goda möjligheter att leva ett gott liv. Att förmedla hopp till individen om att tillvaron kan förändras till det bättre är en viktig faktor för återhämtning.

Material

Tema Bemötande i hälso- och sjukvård, information, kunskapsstöd, diskussionsmaterial och filmer, Kunskapsguiden (Socialstyrelsen)
Att mötas i hälso- och sjukvård, ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor (Socialstyrelsen)
Psykoser: Bemötande och stöd i återhämtningsprocessen, kunskapsblad (PsykE bas)
Att synliggöra normer i Socialtjänsten- med ett hbtq perspektiv - webbutbildning (Socialstyrelsen).
Talking with Acutely Psychotic People: Communication Skills for Nurses and Others Spending Time with People Who Are Very Mentally Ill - Sammanställning av kunskap kring hur bemöta patienter med psykos  (City University)

Det vi inte ser, utbildningsmaterial, Socialstyrelsen

Brukarföreningar: 
Bättre bemötande, utbildning för personal (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH)
Brukarrevision för bättre bemötande, (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH)

Märkning

 • Utförare: Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Psykiatrisk öppenvård, Somatisk akutvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Tandvård, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlare | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår