Utredning vid förstagångsinsjuknande i psykos

Schizofreni och liknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning vid förstagångsinsjuknande i psykos

En noggrann utredning görs första gången individen insjuknar i psykos för att möjliggöra diagnostisering och kunna erbjuda rätt vård- och stödinsatser.

Målgrupp eller situation

Individer som insjuknar i psykos för första gången.

Kunskapsläge

Insatsen är förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Läkare är ansvarig för utredningen. Andra professioner i teamet kan bidra i utredningsarbetet som till exempel kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och skötare.

Sammanfattning

Utredningen påbörjas så fort som möjligt även om individen vårdas i slutenvården. Vid akut psykotiskt tillstånd tillämpas en mindre omfattande utredning

Utredningen innefattar anamnes från individen och närstående, kartläggning av nätverk, levnadsvanor och en skattning av hur sjukdomen yttrar sig. En bedömning görs också av psykisk och kroppslig hälsa, tillsammans med screening för droger.

Genomförande

Skattningar:

 • sjukdomens allvarlighetsgrad, CGI
 • symtom med till exempel GAF, PANNSS, RS-S eller CRDPSS
 • funktion till exempel GAF eller WHODAS 2.0
 • suicidrisk
 • risk för hot- och våld.

Kartläggning:

 • levnadsvanor
 • familj och nätverk
 • alkohol och drogvanor: AUDIT, DUDIT + urinscreening för droger.

Utredning och bedömning:

 Anamnes från individ och närstående

 • ärftlighet
 • uppväxt
 • skolgång
 • social situation
 • aktuella eller tidigare sjukdomar
 • läkemedel
 • missbruk
 • tid med obehandlad psykos (DUP)
 • aktuella och tidigare svåra livshändelser eller trauman.

Kroppslig undersökning

Mätvärden: blodtryck puls, vikt, längd (BMI), midjemått.

Blodprov:

 • sköldkörtelprov: TSH
 • elektrolytstatus: Na, K, S-Ca
 • infektionsprov
 • blodfetter
 • urin: screening för droger
 • fasteblodsocker: P-Glucos (Hba1c vid behov)
 • lever och njurfunktionsprover: ALAT/ASAT/G-GT, Krea
 • övrigt: albumin, kobalamin, 25-OH D vit, PEth/CDT.

Medicinska undersökningar

 • Somatiskt status: lungor, buk, allmäntillstånd, hjärta (EKG), puls, midjemått + blodtryck, längd och vikt. BMI.
 • Neurologiskt status.
 • Elektrofysiologi: EEG-undersökning för att utesluta epilepsi
 • Hjärnavbildning – för att utesluta fysisk bakgrund till symptom; CT/DT eller MR (magnetresosans-undersökning).
 • Eventuellt lumbalpunktion vid misstanke om hjärn- eller hjärnhinneinfektion/inflammation (feber, förvirring och varierande medvetandesänkning).

Fördjupade utredningar efter bedömning

Material

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting)
Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)
Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen).
Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Informationssidor anpassade för unga
Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri) 
Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)

Skattningsskalor 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Tandvårdsyrke
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår