Utredning och skattning av risk för hot och våld

Schizofreni och liknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning och skattning av risk för hot och våld

En utredning som skattar risken för hot och våld inom den psykiatriska vården.

Målgrupp eller situation

Individer som kan reagera med aggressivitet och våldsamhet, förvrängd verklighetsuppfattning, bristande sjukdomsinsikt och stark ångest.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

 • Beakta faktorer som talar för ökad risk som kan vara:
  • Pågående missbruk
  • Pågående akut skov av psykos
  • Antisociala personlighetsdrag, för minderåriga uppförandestörning
  • Paranoida symtom
  • Dåligt samarbete med vården i allmänhet och beträffande medicinering i synnerhet
  • Tidigare våld
 • Beakta tillgång till vapen särskilt för riskpatienter, vapeninnehav bör anmälas i enlighet med vapenlagen.
 • Skatta risk med hjälp av skattningsinstrument.
 • Om risk för våld skattas högt kan behandling med antipsykotiskt läkemedel i depåform vara ett alternativ att beakta.

Se även insatsen Att förebygga och hantera hot och våld.

Genomförande

Individer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd kan i akut fas av sjukdom lida av en förvrängd verklighetsuppfattning, bristande sjukdomsinsikt och stark ångest vilket kan öka risken för att reagera med aggression och våldsamhet. Hot och våld kan drabba närstående/anhöriga och personal. Inom psykiatrisk slutenvård kan andra patienter drabbas. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium identifiera individer med ett riskfyllt beteende, för att möjliggöra förebyggande insatser och stöd.

Riskbedömningar

Följande brukar vara  tecken på en ökad risk för hot och våld, personen är

 • förvirrad
 • retlig
 • bullrig och högröstad
 • gör hotfulla gester
 • är hotfull verbalt
 • attackerar föremål
 • är påverkad av alkohol eller droger.

Riskbedömningarna kan göras på flera sätt och idag använder man sig alltmer av en kombination av särskilda skattningsinstrument och strukturerade intervjuer.

 • The Bröset Violence Checklist (BVC) är en checklista som innehåller 6 delar. Checklistan kan användas av all personal som arbetar i psykiatrisk vård- och omsorg för att snabbt bedöma risk för våldsamt beteende inom 24 timmar. Checklistan kan vara ett viktigt verktyg i arbetet att förhindra våldsamt beteende och är utvärderat i svensk kontext.
 • Våldsriskscreening - 10. Ett instrument för att skatta risk för aggressivt beteende, hot och våld.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk akutvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår