Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Uppmärksamma biverkningar av antipsykotiska läkemedel

Uppmärksamma biverkningar av antipsykotiska läkemedel

Insatsen innebär att vara uppmärksam på biverkningar.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till individer som behandlas med antipsykotiska läkemedel, framförallt vid dosjustering, byte av läkemedel  och nyinsättning.

Kunskapsläge

Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Avsnittet ska kompletteras.

Sammanfattning

 • Var alltid uppmärksam och fråga individ och personer i deras närhet om hur och om de upplever biverkningar av läkemedel ( du kan använda skattningsskalor för biverkningar, se under material).
 • Var särskilt uppmärksam på biverkningar i början av en nystartad läkemedelsbehandling, vid läkemedelsbyte och/eller vid dosjustering (höjning eller sänkning).
 • Uppmärksamma själv, fråga närstående och individen själv om följande som kan vara tecken på biverkningar (använd skattningsskalor som stöd):
  • Stelhet i muskler, myrkrypningar, svårigheter att sitta eller ligga still, ofrivilliga muskelrörelser (texi ansiktet).
  • Rör sig annorlunda tex långsammare, är mer rastlös (svårt att vara stilla)
  • Ökad trötthet.
  • Ändrade sömnvanor, sover mer eller mindre, sover dagtid
  • Försämrat minne och svårt att koncentrera sig, behålla uppmärksamhet
  • Ändrar sina vanor och slutar med aktiviteter tex slutar gå promenader, komma på möten.
  • Ökar i vikt, äter mer och/eller får ett sug efter särskilt söta saker. Känner inte mättnadskänslor eller/och är ofta hungrig.
  • Förändrat humör t.ex. visar/upplever sig känna mindre (flacka affekter), är nedstämd/ledsen, vill inte göra något (omotiverad), upprymdhet, ökad irritation/ilska
  • Ser sämre, får suddig syn.
  • Spända/svullna bröst, mjölkliknande vätska från bröstvårtor, mensrubbningar, minskad sexuell lust
 • Om du uppmärksammar något av följande kontakta genast läkare för akut åtgärd:
  • Tecken på infektion (feber, halsont, svaghetskänsla) 
  • Stelhet i nacke och tunga, ofrivilliga ögonrörelser.
  • Muskelstelhet, feber och förvirring
 • Om uttalade eller observerade tecken på biverkningar finns bör läkare och sjuksköterska informeras för bedömning och åtgärd. Symtomen kan bero på biverkningar, men kan också ha andra orsaker. Se Insatser vid biverkningar av antipsykotiska läkemedel

 

Genomförande

Fördjupat Innehåll

Biverkningar i samband med insättning av antipsykotisk läkemedelsbehandling är vanliga. Ofta är biverkningarna övergående, men vissa kan bli kvarstående. Biverkningarna varierar beroende på läkemedel, på dos och beroende på individuella reaktioner på preparatet. Besvärande biverkningar åtgärdas vanligtvis med sänkt dos eller byte av läkemedel. Biverkningar är en vanlig orsak till att personer avbryter sin behandling. För att uppnå en optimal läkemedelsbehandling kan stödjande insatser gällande biverkningar behövas:

 Information om biverkningar
I samband med insättning av nytt läkemedel ger läkare information om möjliga biverkningar. Sjukdomens symtom ger ofta försämrad förmåga att ta emot, bearbeta och komma ihåg information. Extra insatser kan behövas för att tillförsäkra att informationen har förståtts av personen.  

 • Informationen bör innehålla: vilka vanliga biverkningar som kan uppstå, att biverkningar ofta är övergående, att man ska meddela läkare/kontaktperson om man upplever biverkningar
 • Informationen kan behöva lämnas vid upprepade tillfällen
 • Ge både muntlig och skriftlig information
 • Anpassa informationen efter personens förutsättningar tex.  ge förtydligande exempel
 • Om personen ger samtycke, delge information om nytt läkemedel/dosjustering till andra i personens närhet t.ex. boendestödjare, boendepersonal, anhöriga
 • Om patienten behandlas med Klozapine informera alltid om att kontakta vården omedelbart om tecken på infektion (feber, halsont). 

Se även insatsen Information till individer och närstående/anhöriga.

Uppföljning av hur ordinationen efterföljs
Det är inte möjligt att bedöma effekt och biverkningar av ett läkemedel om det inte tas enligt ordination. Biverkningar är ofta övergående, men det förutsätter en jämn dosering. Avbrott i intag av läkemedel eller att man tar fel dos, kan bidra till ökade problem med biverkningar.

Allvarliga biverkningar
Allvarliga biverkningar vid behandling med antipsykosläkemedel är mycket sällsynta, men de förekommer. Vissa tillstånd kan vara livshotande. Vid misstanke kontakta alltid läkare omgående. Se insatsen Insatser vid biverkningar av antipsykotiska läkemedel

Malignt neruoleptikasyndrom
Kan utlösas av samtliga neuroleptika (oftast lågdos såsom Haldol, Siqualone). Syndromet kan drabba individen under hela behandlingstiden men oftast i början av behandling och vid snabb doshöjning. Symptom:

 • Feber
 • Spända muskler och muskelskakningar
 • Snabb puls, oregelbundet blodtryck
 • Inkontinens
 • Förvirring och aggressivitet
 • Slutar att prata
 • Takykardi, blodtrycksinstabilitet, svettningar,
 • Andningspåverkan såsom snabb andning, andnöd
 • Svårigheter att sväljs
 • Inkontinens

QTc-tid förlängning
Kan inträffa vid behandling med de flesta antipsykotisk läkemedel, framför allt vid behandling med serdolect och ziprasidon. Förlängt QTc-tid med > 50 ms från ursprungsvärdet eller QTc tid längre än 500 ms innebär signifikant ökad risk för arytmier och Torsade de pointes. Risken att drabbas är dosberoende och man bör vara  observant på långsam metaboliserare. Risken ökar vid farmakodynamisk interaktion där flera läkemedel med samma biverkning används samtidigt (t.ex haldoloperidol, escitalopram och hydroxyzin).Riskfaktorer är också låg puls, medfödda hjärtsjukdomar, lågt kalium, ektrolytrubbning, hög ålder, kvinnligt kön, tidigare episoder av Torsade de pointes.

Agranulocytos
Klozapin kan orsaka agranulocytos (lågt antal vita blodkroppar)som kan inträffa när som helst under behandlingen, men oftast i början av insättningen (de första 18 veckorna). Symtom: Hög feber, ont i halsen.

Klozapinutsättningssyndrom  kan utveckla inom någon vecka från utsättning av Klozapin och kan fortgå upp till en månad till flera månader. Symtom:

 • Förvirring
 • Agitation och rastlöshet
 • Hallucinationer
 • Vanföreställningar
 • Inadekvat och desorganiserat beteende
 • Spänningstillstånd- katatoni

Förvirring och sederingssyndrom.Risk 1-3 timmar efter injektion av ZypAdhera. Symtom:

 • Yrsel
 • Förvirring
 • Sjukdomskänsla
 • Svaghetskänsla
 • Talsvårigheter
 • Rörelsesvårigheter - ataxi
 • Aggression
 • Högt blodtryck
 • Kramp

Akut dystoni: 
Symtom: Stelhet i nacke och tunga, ofrivilliga ögonrörelser. Akut tillstånd som kräver omedelbart omhändertagande.

 

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras

Material

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Behandlingsrekommendation vid schizofreni (Läkemedelsverket)
Nationella riktlinjer för schizofreni/liknande tillstånd 2018 (Socialstyrelsen)
Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting)
Biverkningslista (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting)

Skattning av biverkningar vid antipsykotisk läkemedelsbehandling:
SAS (Simpson-Angus Extrapyramidal Side Effects Scale)-bedömning av extrapyramidala symtom och biverkningar
UKU (Udvalg for Kliniske Undersøgelser)
Barnes akatisi skala

Skattning av biverkningar inom psykopedagogiska behandlingsprogram
IMR
ESL
Case management

Märkning

 • Verksamhetsgren: Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje
 • Yrkesgrupper: Psykolog, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Tandvårdsyrke
 • Samordnad insats: Nej
 • Behandlings- eller stödinsats: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Läkemedelsbehandling
 • Fas/stadie (av tillstånd): Prodromal, Akut, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Funktionsnivå: Lätta problem,Måttliga problem,Stora problem