Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Tidiga insatser vid tecken på psykosutveckling eller psykos i socialtjänsten

Tidiga insatser vid tecken på psykosutveckling eller psykos i socialtjänsten

Insatsen innebär att göra en första bedömning, ge ett gott bemötande, följa upp och vid behov hänvisa till specialistpsykiatrin för bedömning.

Sammanfattning

Se insatsen Tidig upptäckt av personer med psykossymtom i socialtjänsten

 • Bemöt individen med respekt, lyssna, ifrågasätt inte och ta individens problem på allvar
 • Bedöm situationen och konsultera eller remittera till specialistpsykiatrin för en bedömning
 • Utifrån individens aktuella behov erbjud stöd och möjliga insatser
 • Följ upp

Genomförande

Bemötande:

 • Lyssna och visa respekt och empati.
 • Om närstående/anhöriga är med kan det vara bra att prata med dem enskilt. Prata alltid i så fall först med individen själv.
 • Uppträd empatiskt, lyhört och med respekt.
 • Visa medkänsla och fråga hur individen känner inför sina upplevelser och känslor.
 • Var ärlig och uppriktig när du samtalar med individen.
 • Försök inte argumentera, ifrågasätta eller yttra negativa värderingar om individens  föreställningar, upplevelser och beteende
 • Försök att finna ut vilken slags hjälp som individen behöver just nu. Om det är möjligt ge exempel på olika alternativ som du kan hjälpa till med. Ge inga löften som du inte kan hålla, eftersom det kan skapa misstro.
 • Försök att inte  vara för påträngande utan ge individen utrymme och var lyhörd.
 • Kontakta alltid specialistpsykiatrin för stöd i fortsatt bedömning

Vid tidiga tecken på psykosutveckling gör följande

 • Ta dessa tidiga tecken på allvar
 • Undersök om de kan ha andra orsaker såsom problem i familjen eller bruk av droger.
 • Trots att många symptom inte behöver leda till en psykosutveckling är det viktigt att om symptomen är bestående hjälpa individen att få kontakt med specialistpsykiatrin för en första bedömning.

Vid tydliga tecken på psykos

 • Kontakta specialistpsykiatrin för en första bedömning inom 24 timmar.
 • Om psykossymtom är så allvarliga att du bedömer att individen  löper risk att skada sig själv eller andra kan tvångsomhändertagande bli nödvändigt (LPT lagen om psykiatrisk tvångsvård).

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.

Material

Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)
Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen). 
Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Informationssidor anpassade för unga
Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri)
Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)

Märkning

 • Verksamhetsgren: Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg
 • Yrkesgrupper: Behandlare (enl. SoL/Lss), Daglig verksamhet/sysselsättning, Sjuksköterska, Skötare, Stöd i och till arbete/utbildning (soc.), Stöd i och till boende
 • Samordnad insats: Ja
 • Behandlings- eller stödinsats: Omvårdnad, Samverkan och organisation inom vård och omsorg
 • Fas/stadie (av tillstånd): Prodromal, Akut, Kronisk, Återfall
 • Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Funktionsnivå: Lätta problem,Måttliga problem,Stora problem