Stöd vid studier enligt Supported Education (SEd)

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Stöd vid studier enligt Supported Education (SEd)

Individer med svag eller obefintlig anknytning till arbetsmarknaden erbjuds stöd enligt SEd-modellen.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till individer som saknar eller har svag koppling till den reguljära arbetsmarknaden och är i behov av stöd för att kunna utbilda sig.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten endast inom ramen för forskning och utveckling bör erbjuda stöd till utbildning enligt SEd till individer med schizofreni liknande tillstånd och ingen eller svag anknytning arbetsmarknaden.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Särskilda utbildningar i metoden finns.

Sammanfattning

Tillsammans ska en studiecoach och individen

 • utforma strategier för hur utbildningen ska genomföras
 • genomföra stödet till utbildning, enligt Supported Education, SEd
 • gemensamt och kontinuerligt följa upp insatsen.

Genomförande

Supported Education, SEd, är en återhämtningsorienterad metod som fullt ut vilar på individens egna studieval. Insatsen samordnas av en studiecoach, ofta av socialtjänsten, men kan även erbjudas av till exempel Arbetsförmedlingen. Metoden är tillgänglig för alla som vill studera och bygger på följande principer:

 • stödet är inte tidsbegränsat
 • utgår från individens egna val och preferenser
 • ekonomisk rådgivning
 • personens aktiva engagemang och delaktighet
 • bygger på partnerskap och omfattar individuell coaching
 • samverkan med psykiatrin och andra i individens nätverk
 • hopp för individen och fokus på det som ger stöd till hens individuella återhämtning
 • tillgänglighet till studie- och yrkesvägledning samt karriärplanering.

Supported education, SEd, omfattar fyra faser: 

 • förberedelser inför studier 
 • välja studier 
 • planera för studier 
 • genomföra studier

Vilken fas en individ börjar med beror på var hen själv befinner sig. SEd kan utföras enligt de tre modellerna nedan.

Stöd i separat klassrum. Undervisning i ett fristående klassrum eller på annan lämplig plats. Undervisning sker i grupp. Både lärare och personal från psykiatrisk vård eller annan stödjande instans kan ge stöd och undervisa.

Stöd i ordinarie klassrum. Integrerat stöd i den vanliga utbildningssituationen. Av särskild, utbildad personal på skolan eller av annan samhällelig instans med fokus på funktionsnedsättning.

Mobilt stöd. Studenten deltar i sedvanlig utbildning med pågående stöd av personal från vården, det vill säga det psykiatriska teamet med rehabiliteringsansvar.

Supported Education-modellen genomsyras av att det inte finns misslyckanden. Studiecoachens uppgift är att lyssna, ge respons och stödja individen att välja och fullfölja en utbildning. Stödet är inte tidsbegränsat och innebär bland annat att hjälpa individen att:

 • formulera ett studiemål, välja skola/program och ansöka till utbildningen
 • se över ekonomi, ev ansöka om studielån
 • upprätta en plan för stödet och vid behov göra anpassningar i studiemiljön
 • hitta strategier för att upprätthålla studiedisciplin och motivation
 • hantera relationer till lärare och studiekamrater

SEd kan även integreras som en del av insatsen Individanpassat stöd till arbete (IPS). Deltagaren får då välja mellan att ha arbete eller utbildning som mål.

Märkning

 • Utförare: Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård
 • Yrkesroll: Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår