Stöd för kontakter med vården vid kroppslig ohälsa

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Stöd för kontakter med vården vid kroppslig ohälsa

Ett stöd till individen för att genomföra besök i öppenvården och genomgå insatser i hälso- och sjukvården. Syftet är att upptäcka hälsoproblem och riskfaktorer i tid.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av stöd för att upprätthålla nödvändiga kontakter med hälso- och sjukvården.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda stöd i vårdkontakter till personer med schizofreni och liknande tillstånd som behöver somatisk vård (prioritet 2).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Att tillsammans med individen:

 • Utforska i vilka situationer individen är i behov av stöd för att få kontakten med vården att fungera
 • Anpassa och utforma en strategi för stödet
 • Genomföra de åtgärder individen är i behov av, t ex motiverande samtal, färdighetsträning, påminnelser för besökstider

Genomförande

Stödet utformas tillsammans med individen som själv får berätta om sina styrkor och svårigheter. Hänsyn kan till exempel behöva tas till individens kognitiva funktion (minne, koncentrationsförmåga, exekutiv förmåga mm), ökad känslighet för stress och bristande kunskap. Att stödja individen i kontakten med somatisk och psykiatrisk vård syftar till att säkerställa att hen har tillgång till vård, får hjälp med att formulera sina besvär och att besök och behandlingar genomförs och följs upp.

Identifiera situationer när individen är i behov av stöd, till exempel vid:

 • Kroppslig undersökning av läkare
 • Bedömning av läkare av kroppsliga symptom och biverkningar
 • Mätning av metabol status (BMI, blodtryck, puls, midjemått, blodprovsscreening)
 • Läkemedelsgenomgång av läkare

Individen kan också behöva stöd efter kontakt med vården, det kan till exempel handla om att:

 • Komma ihåg vad som sas vid läkarbesöket
 • Förstå information och vad en behandling innebär
 • Tillsammans göra en planering för det stöd individen eventuellt behöver utifrån resultaten av läkarbesöket/hälsoundersökningen, t ex stöd för livsstilsförändring.
 • Exempel på stödinsatser i kontakter med vården

Besökstidspåminnelser

En individ som har svårt att minnas besökstider kan initialt behöva stöd i form av personliga påminnelser i form av telefonsamtal eller sms. På lång sikt kan det hjälpa att skapa en struktur kring vårdbesök, t ex med inlagda påminnelser i mobilen eller datorn. Minnesstödet utformas i samråd med individen. Se även insatsen Boendestöd, kognitivt stöd i vardagen.

Motiverande samtal

Metoden Motiverande samtal kan användas som stöd för att hjälpa individen att formulera sina besvär och tillsammans utforska nya syn- och tankesätt och åstadkomma förändring. Metoden går i korthet ut på att:

 • Hjälpa individen att med egna ord formulera en egen förståelse av sina problem
 • Hjälpa individen att hitta och formulera egna argument för att göra en förändring
 • Stödja förändringsprocessen genom att uppmuntra framsteg (även de små)

Läs mer om Motiverande samtal.

Färdighetsträning

Om en individ undviker nödvändig kontakt med vården och uteblir från besök i hälso- och sjukvården kan ett personligt stöd i en inledande fas göra att individen vågar utsätta sig för momentet. Att ha någon med sig på läkarbesöket kan skapa trygghet nog att i framtiden kunna hantera besöken självständigt. Stödet fasas ut successivt, målsättningen med färdighetsträningen är alltid att individen ska kunna hantera situationen på egen hand i framtiden.

Säkerställ att behandlingar och besök följs upp

Följ upp vårdbesök och behandlingar kontinuerligt och utvärdera insatsen gemensamt.

Samverkan

När en individ har insatser från hälso- och sjukvården och samtidigt erhåller stöd från socialtjänsten i form av boendestöd eller särskilt boende bör insatserna samordnas, förutsatt att individen ger sitt medgivande till det.

Material

Om somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom (Socialstyrelsen)
Riktlinjer om metabol risk (Svenska psykiatriska föreningen)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Kommunal hälso- och sjukvård
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Kurator
 • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad, Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår