Stöd att följa läkemedelsbehandling

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Stöd att följa läkemedelsbehandling

Ett stöd för att individen självständigt ska kunna sköta sin läkemedelsbehandling.

Målgrupp eller situation

Individer som behandlas med antipsykotiska läkemedel och är i behov av stöd för att följa ordinerad läkemedelsbehandling.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Leg. sjuksköterska. Leg läkare. 

Sammanfattning

Ge information:

 • Ge tydlig och lättillgänglig information om förväntade effekter och biverkningar.
 • Ge alltid information om hur individen ska ta sitt läkemedel. Vissa läkemedel tas t ex inte upp om de inte intas i samband med måltid.
 • Informera och säkerställ att individen och närstående är införstådda med vilka symtom som medicineringen insätts mot och vad man vill uppnå med läkemedelsbehandlingen.
 • Följ upp informationen och individens förståelse av den. Se insatsen Information till individ och närstående.
 • Erbjud extra stöd och kontakt till individ och närstående då individen ska trappa ner läkemedel, vid preparatbyte och insättning av ett nytt läkemedel.

Stöd för att följa läkemedelsbehandling:

 • Skapa rutiner tillsammans med individen som underlättar självständig hantering
 • Samordna rutinerna och stödet med socialtjänsten. Många gånger kan en boendestödjare stödja individen i att använda läkemedel effektivt. Se insatsen Boendestöd, stöd att följa läkemedelsbehandling
 • Erbjud psykopedagogiska insatser individuellt eller i grupp. Ge själv information och be kollegor komplettera, informera igen och följa upp.

Det finns flera psykopedagogiska program som bland annat syftar till att hjälpa individ och närstående/anhöriga till effektiv läkemedelsanvändning, se Illness Management and Recovery (IMR), Ett självständigt liv (ESL), och Case management.

Genomförande

Kartläggning

Börja med att kartlägga individens förutsättningar och behov. Hänsyn kan till exempel behöva tas till nedsatt kognitiv funktion (minne, förmåga att skapa struktur, genomföra aktiviteter mm). Stödet utformas sedan tillsammans med individen, som själv kan komma med idéer och förslag på lösningar. Vad skulle behöva förändras för att hen ska komma ihåg/bli motiverad att ta sina mediciner och sköta behandlingen? Finns det hjälpmedel som kan kompensera för svårigheter och fungera som ett stöd i vardagen? Samordna stödet med socialtjänsten se insatsen Boendestöd, stöd att följa läkemedelsbehandling.

Exempel på stödinsatser för läkemedelsbehandling

 • Minnesstöd

 • Larm- och textpåminnelser
 • Telefonsamtal eller, vid behov, personliga besök

Att schemalägga återkommande larm- och textpåminnelser i mobiltelefon eller dator kan fungera som ett långsiktigt minnesstöd. Som hjälpmedel finns också medicinlådor med inbyggt larm. Läs mer under Kognitivt stöd i vardagen (hjälpmedel).

 • Motiverande samtal

Motiverande samtal är en metod som kan användas som stöd för att tillsammans med individen utforska nya syn- och tankesätt och åstadkomma förändring. Den går i korthet ut på att:

 • Hjälpa individen att med egna ord formulera en egen förståelse av sina problem
 • Hjälpa individen att hitta och formulera egna argument för att göra en förändring
 • Stödja förändringsprocessen genom att uppmuntra framsteg (även de små)

Se även motiverande samtal.

Mål och delmål

Var tydlig med att målet med insatsen är att momenten ska utföras självständigt i framtiden. För att undvika ett onödigt beroende och falska förhoppningar är det bra att redan från början komma överens om mål och delmål och lägga upp en plan för när individen själv ska börja ta ansvar för olika moment. Detta kan med fördel redan initieras om/när individen vårdas i heldygnsvård

Ordinerade hjälpmedel

Om det finns andra ordinerade kognitiva hjälpmedel, bör det undersökas hur sådana hjälpmedel på bästa sätt kan integreras och användas i stödet.

Material

Manualbaserda program som innehåller stödjande material
R-ACT information och manualer att ladda ner ( Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller) 
Case Management Vård- och stödsamordning- arbetsmodell och arbetsblad 2018 (Region Skåne och Kommunförbundet Skåne)
Flexibel ACT manual och arbetsblad (Kompetenscentrum för Schizofreni, Västra Götalandsregionen)
ESL – Manual och handbok steg för steg
ESL- Material att ladda ner
Illness Management Recovery (IMR)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Kommunal hälso- och sjukvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Läkemedelsbehandling
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår