Samtal - uppföljning efter tvångsåtgärd

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Samtal - uppföljning efter tvångsåtgärd

Ett uppföljande samtal tillsammans med individen efter tvångsåtgärder, för att gå igenom händelseförloppet och minska behovet av framtida tvångsåtgärder.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till individer som har utsatts för tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård.

Kunskapsläge

Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer.  
Insatsen är lagstadgad. Se Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Ett strukturerat uppföljningssamtal ska erbjudas

 • efter tvångsåtgärderna fastspänning, avskiljande och medicinering under fastspänning/ fasthållande
 • av två personer där en av dessa bör vara någon som varit med vid genomförande av åtgärden
 • så snart som möjligt beroende på individens  tillstånd men alltid inom 48 timmar efter tvångsåtgärden
 • så att individen får tid på sig att formulera sig och berätta om sina upplevelser

Samtalet innehåller både personalens och individens egna upplevelser av tvångsåtgärden och händelseförloppet. Personalens uppgift vid denna sorts samtal är främst att:

 • lyssna
 • bekräfta individens upplevelse
 • ge förklaringar till sådant som individen undrar

Personalen bör undvika att hamna i försvar.

Sammanfattning

Att ha utsatts för en tvångsåtgärd är ofta en mycket svår upplevelse för individen och riskerar att göra skada och att individen förlorar förtroende för vården. Enligt lag (18 a § LPT) ska individen, efter tvångsåtgärd, erbjudas ett uppföljningssamtal.

 1. Börja med att ställa frågan till patienten om vad hen  uppfattar var orsaken till tvångsåtgärden.
 2. Berätta om personalens upplevelse av situationen och händelseförloppet. Gå  igenom hur situationen innan tvångsåtgärden bedömdes, hur händelseförloppet upplevdes och varför tvångsåtgärden genomfördes.
 3. Fråga mer om individens upplevelse av situationen och händelseförloppet. Ställ frågor om upplevelsen. Exempel på frågor kan vara:  
 • Vad  uppfattar du orsaken var till tvångsåtgärden?
 •  Försökte du tala om för personalen att du behövde stöd/hjälp innan tvångsåtgärden genomfördes?
 • Vad tänker du att personalen kunde ha gjort annorlunda för att undvika tvångsåtgärden?
 • Tänker du att du kunde gjort något annorlunda för att undvika tvångsåtgärden?
 • Hur upplevde du tvångsåtgärden?
 • Hur upplevde du att personalen behandlade dig vid genomförandet av tvångsåtgärden?
 • Fick du information av personalen om varför tvångsåtgärden genomfördes och vad den innebar?
 • Var du införstådd med vad tvångsåtgärden innebar och varför den genomfördes?
 • Upplevde du smärtor eller obehag vid genomförandet av tvångsåtgärden?
 • Upplever du att tvångsåtgärden har kränkt dig och isåfall på vilket sätt?

Material

Avsnittet ska kompletteras.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator
 • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår