Psykopedagogiska behandlingsprogram med social färdighetsträning

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Psykopedagogiska behandlingsprogram med social färdighetsträning

En träning i social kompetens och självständighet i vardagen som ska öka individens kunskap om sitt tillstånd och förhindra isolering.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av stöd för att hantera vardagliga sociala aktiviteter och relationer.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda psykopedagogiska behandlingsprogram till personer med schizofreni och liknande tillstånd med svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra (prioritet 1).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Att tillsammans med individen:

 • Kartlägga individens behov av stöd för att kunna delta i aktiviteter och samspela socialt med andra
 • Utforma en strategi för hur stödet ska genomföras
 • Genomföra utbildning och social färdighetsträning
 • Gemensamt följa upp insatsen kontinuerligt

Genomförande

Psykopedagogiska behandlingsprogram kan genomföras i grupp eller enskilt och pågår ofta under en längre tid, vanligen ca 1 år. Behandlingsprogrammen är ofta manualbaserade och inbegriper utbildningsmaterial, som vanligtvis är utformat så att det kan anpassas efter deltagarnas olika förmågor och behov.

Som minst innehåller ett psykopedagogiskt behandlingsprogram följande komponenter;

 • Psykopedagogisk utbildning
 • Social färdighetsträning
 • Återfallsprevention

Utbildningen innehåller kunskap om tillståndet, dess orsaker, behandling och de möjligheter till stöd och hjälp som finns. Syftet är att ge individen förmåga att fatta egna informerade beslut rörande sin behandling och sitt behov av stöd.

Den sociala färdighetsträningen syftar till att öka individens sociala förmåga och delaktighet i samhället. Med hjälp av rollspel tränar deltagarna sig i att hantera sociala situationer som de själva upplever är svåra. Social färdighetsträning har som mål att öka den egna förmågan och utbytet av att umgås med andra, ge större möjligheter att leva ett självständigt liv, bli mer kunnig om egna psykologiska reaktioner, minska kvarstående symtom och att förbättra samarbetet med vården.

Exempel på psykopedagogiska behandlingsprogram med social färdighetsträning:

IMR genomförs i grupp eller enskilt under cirka 40 träffar och innehåller fem delar:

 • Utbildning om tillståndet och dess behandling
 • Strategier för att bättre kunna medverka i behandlingen
 • Planering för att förebygga försämring
 • Strategier för att hantera stress och kvarstående symtom
 • Social färdighetsträning

 • Ett självständigt liv (ESL)

ESL är ett utbildnings och träningsprogram som bland annat fokuserar på;

 • Vardagssamtal och social kompetens
 • Tidiga varningstecken
 • Aktivering
 • Medicinering
 • Ekonomi

I ESL återkommer motivationsarbete, kunskap, problemlösning, rollspelsövningar och hemuppgifter i olika moduler. Träning enligt ESL-modellen kan integreras i annan behandling och stöd och kan ges individuellt eller i grupp. Att arbeta med ESL kan vara ett sätt att nå personliga mål eller genomföra ett bistånd för att bryta social isolering.

Se även insatsen Boendestöd för färdighetsträning.

Material

Om Illness Management and Recovery, IMR (Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR)
IMR webbutbildning (Psykos-R)
R-ACT information och manualer att ladda ner ( Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller) 
Case Management Vård- och stödsamordning- arbetsmodell och arbetsblad 2018 (Region Skåne och Kommunförbundet Skåne)

Flexibel ACT manual och arbetsblad (Kompetenscentrum för Schizofreni, Västra Götalandsregionen)
ESL – Manual och handbok steg för steg
ESL- Material att ladda ner

 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår