Ordination av läkemedel vid förstagångsinsjuknad i psykos

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Ordination av läkemedel vid förstagångsinsjuknad i psykos

Särskilda hänsyn tas vid läkemedelsbehandling då individen insjuknat i psykos första gången.

Sammanfattning

Avvakta i möjligaste mån att behandla med med antipsykotiska läkemedel under första veckan. Läkemedel ges efter noggrann utredning, bedömning och överenskommelse med individen och närstående.

Vid behov av ångestlindring och för sömn, behandla med lugnande läkemedel.

Genomförande

Ha tålamod och låt personen och de närstående få tid att själva delta i beslut om läkemedelsbehandling, då nyinsjuknade i psykos ofta är ett akut och krisartat tillstånd. Beslut om medicinering tas efter att en utredning vid akut psykotiskt tillstånd har gjorts. 

Att tänka på vid val av läkemedel och dos:

  • Individer som insjuknar första gången i psykos ofta svarar på lägre läkemedelsdoser, jämfört med personer med långvarig psykossjukdom.
  • Unga har större benägenhet att få metabola biverkningar av antipsykotiska läkemedel, som till exempel viktuppgång.
  • Vid ordination av läkemedel för långtidsbehandling välj gärna läkemedel som är mindre sederande för att underlätta återhämtning insatser.

Arbeta med Delat beslutsfattande och individens preferenser.
Läs mer om Ordination av antipsykotiska läkemedel - generella principer.

Uppföljning

PsykosR frågor om läkemedel
Läkemedelsregistret.

Material

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Behandlingsrekommendation vid schizofreni (Läkemedelsverket)
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni/liknande tillstånd 2018 (Socialstyrelsen)
Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting)  
Janusinfo- kommersiellt obunden läkemedelsinformation (Stockholms läns landsting)
Läkemedel vid psykos (1177, Vårdguiden)
Rekommenderad dosering (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting)
Biverkningslista (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting)

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Kommunal hälso- och sjukvård
  • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska
  • Typ av behandling/stöd: Läkemedelsbehandling
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår