Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Ordination av antipsykotiska läkemedel vid komplicerade situationer

Ordination av antipsykotiska läkemedel vid komplicerade situationer

En ordination av antipsykotiska läkemedel vid situationer som kräver särskilda hänsyn, för att minimera biverkningar, optimera effekt och minska riskerna för bland annat suicid.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till individer som drabbas av psykostillstånd, bedöms vara i behov  av antipsykotiska läkemedel och vars tillstånd innebär att särskilda hänsyn bör tas. 

Kunskapsläge

Se under fördjupat innehåll. 

Kompetenskrav

Läkare.

Sammanfattning

Vid ordination av antipsykotiska läkemedel innebär följande tillstånd särskilda hänsyn:

 • Om individen är gravid eller önskar bli gravid
 • Om individen har mycket biverkningar
 • Om individen har hög suicidrisk
 • Om individen har ett skadligt bruk eller ett beroende av alkohol och/eller droger
 • Om individen övermedicinerar eller inte tar sin medicin
 • Om individen själv avbryter läkemedelsbehandlingen vid upprepade tillfällen
 • Om individen återinsjuknar i psykos vid upprepade tillfällen
 • Om behandlingseffekt uteblir
 • Om individen är äldre
 • Om individen samtidigt medicinerar med annan psykofarmaka.
 • Om individen är aggressiv och hotfull, se insats Förebygga och hantera hot och våld
 • Om individen har utvecklingsstörning och psykossjukdom

Genomförande

Många gånger är kontinuerlig läkemedelsbehandling en förutsättning för att personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd ska kunna återhämta sig och bli delaktiga i samhället. Särskilda hänsyn till individens förutsättningar ska alltid tas

Om individen är gravid, önskar bli gravid eller ammar
Samverka med mödrahälsovård och specialist inom obstetrik. Behåll antipsykotisk behandling om individen har ett läkemedel som fungerar men var restriktiv med läkemedel och tillämpa alltid lägsta effektiva dos. Erbjud helst läkemedel i tablettform, förutom för de som är välinställda på depå.Haloperidol är det mest använda FGA-preparatet och Olanzapin det mest använda SGA. Risperidon och quetiapin passera över i låg grad till bröstmjölken och vid terapeutiska doser har låg risk för barnet.

Om individen har mycket extrapyramidala biverkningar
Minska dos och/eller överväg preparatbyte.

Om individen har mycket metabola biverkningar
Minska dos och/eller överväg preparatbyte.

Om individen har hög suicidrisk
Behandla med Klozapin (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, prio 2).

Om individen har ett skadligt bruk eller ett beroende av alkohol och/eller droger
Erbjud antipsykotiskt läkemedel i depåform. (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, prio 1) 

Om individen själv avbryter läkemedelsbehandlingen vid upprepade tillfällen
Erbjud antipsykotiskt läkemedel i depåform (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, prio 1)  
Erbjud även psykopedagogiska program som Illness Management and Recovery (IMR) eller Ett Självständigt Liv (ESL) och insatser för att stödja läkemedelsbehandling, se Administrering av antipsykotiska läkemedel och Stöd för att följa läkemedelsbehandling

Om patienten inte svarar på behandling
Erbjud behandling med klozapin, som har en bättre effekt än andra läkemedel för personer som inte får tillräcklig effekt av två eller fler andra antipsykotiska läkemedel. (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, prio 1)

Om individen är under 18 år
Var uppmärksam på att unga har en ökad risk för biverkningar såsom extrapyramidala, metabola och sederande. Måldoser vanligen liknande de för vuxna

Om individen är äldre
Anpassa dosen och ta hänsyn till att äldre har ökad risk för biverkningar framförallt ofrivilliga rörelser och risk att ramla. Undivk läkemedel med antikolinerg verkan. 

Om individen samtidigt medicinerar med annan psykofarmaka
Beakta farmakodynamiska interaktioner som kan öka risken för biverkningar. Till följd av farmakokinetiska interaktioner kan dosen behöva anpassas.

Om individen återinsjuknar i psykos vid upprepade tillfällen
Erbjud antipsykotiskt läkemedel i depåform då risken för behandlingsavbrott minskar(Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, prio 1). 
Erbjud även psykopedagogiska program som IMR eller ESL och insatser för att stödja läkemedelsbehandling, se Administrering av antipsykotiska läkemedel och Stöd att följa läkemedelsbehandling

Om individen är aggressiv och hotfull
Erbjud snabb symtomlindring, intramuskulär injektion tex Haloperidol. För stöd i hur ge intramuskulära injektioner se under insatsen Administrering av antipsykotiska läkemedel. Om patienten vårdas i slutenvården mot sin vilja var medveten om att det kan vara extra utmanande. Eftersträva att undvika tvångsåtgärder då de riskerar att skada den, för återhämtningen, viktiga relationen mellan patienten och psykiatrin. Se insatsen Förebygga och hantera hot och våld

Om individen också har utvecklingsstörning
Var extra noga med att ge så låg dos antipsykotiskt läkemedel som möjligt. Behandla inte beteendestörningar med antipsykotiska läkemedel utan att vara säker på att övriga psykosociala insatser är adekvata och att eventuella stressorer i närmiljön är minimerade.

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.

Material

FASS -kunkskap om läkemedel för vårdpersonal (Läkemedelsindustriföreningens Service AB) 
Läkemedel vid psykos (1177, Vårdguiden)
Tabell effekter och biverkningar antipsykotiska läkemedel (vårdguiden, 1177)
Läkemedel vid schizofreni (vårdguiden 1177)
Clozapin behandling FASS
Janusinfo- kommersiellt obunden läkemedelsinformation (Stockholms läns landsting) 
Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni(Svenska psykiatriska föreningen)
Behandlingsrekommendation vid schizofreni (Läkemedelsverket)
Nationella riktlinjer för schizofreni/liknande tillstånd 2018 (Socialstyrelsen)
Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting) 
Rekommenderad dosering (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting)
Biverkningslista (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting)
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen)

Märkning

 • Verksamhetsgren: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesgrupper: Tandvårdsyrke
 • Samordnad insats: Ja
 • Behandlings- eller stödinsats: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Läkemedelsbehandling
 • Fas/stadie (av tillstånd): Prodromal, Akut, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår
 • Funktionsnivå: Lätta problem,Måttliga problem,Stora problem