Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Ordination av antipsykotiska läkemedel vid förstagångsinsjuknad

Ordination av antipsykotiska läkemedel vid förstagångsinsjuknad

Vid första insjukningstillfället behöver särskild hänsyn tas vid läkemedelsbehandlingen, för att förhindra återfall och öka individens möjlighet till återhämtning.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till individer som insjuknar första gången i psykos.

Kunskapsläge

Prioritering saknas. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer saknas för tillståndet.
Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor
Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Legitimerad läkare

Sammanfattning

 • Avvakta i möjligaste mån att behandla med antipsykotiska läkemedel under första veckan.
 • Vid behov av ångestlindring och för sömn, behandla med lugnande läkemedel.
 • Arbeta med Delat beslutsfattande och individens preferenser.
 • Ha tålamod. Ofta är ett nyinsjuknade i psykos ett akut tillstånd. Många är också till en början negativt inställda till läkemedel varför det även av detta skäl kan vara bra att avvakta.

Vid ordination av läkemedel för långtidsbehandling välj gärna läkemedel som är mindre sederande för att möjliggöra återhämtningsinriktade insatser. Beakta att;

 • Individer som är förstagångsinsjuknade i psykos ofta svarar på lägre läkemedelsdoser, jämfört med personer med långvarig psykossjukdom. Det bör tas  beaktande vid val av dos.
 • Unga har större benägenhet att få metabola biverkningar av antipsykotiska läkemedel, t ex viktuppgång.

Genomförande

Individer som insjuknar första gången i psykos befinner sig ofta i ett krisartat läge. En noggrann utredning är av stor vikt. Särskilda hänsyn bör därför tas vid läkemedelsbehandling vid nyinsjuknade i psykos med målet att främja alliansen. Se insatsen Utredning vid förstagångsinsjuknande, akut psykotiskt tillstånd.

Se även insatsen Ordination av antipsykotiska läkemedel - generella principer.

Uppföljning

PsykosR frågor om läkemedel
Läkemedelsregistret.
Avsnittet ska kompletteras.

Material

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Behandlingsrekommendation vid schizofreni (Läkemedelsverket)
Nationella riktlinjer för schizofreni/liknande tillstånd 2018 (Socialstyrelsen)
Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting)  
Janusinfo- kommersiellt obunden läkemedelsinformation (Stockholms läns landsting)
Läkemedel vid psykos (1177, Vårdguiden)
Rekommenderad dosering (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting)
Biverkningslista (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting)

Märkning

 • Verksamhetsgren: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård
 • Yrkesgrupper: Specialpedagog
 • Samordnad insats: Nej
 • Behandlings- eller stödinsats: Psykoedukation med eller utan övningsmoment
 • Fas/stadie (av tillstånd): Prodromal, Akut, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
 • Åldersgrupp: Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår
 • Funktionsnivå: Lätta problem,Måttliga problem,Stora problem