Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

IPT-k, Integrerad psykologisk terapi - kognitiv träning

IPT-k, Integrerad psykologisk terapi - kognitiv träning

En terapiform i grupp riktad mot individer med bland annat kvarstående psykossymtom för att stärka individens kognitiva och sociala funktion.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till individer som allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar. Individer som är i behov av stöd för att tillgodose sina grundläggande behov i vardagen samt riskerar ensamhet och isolering.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (2018) anger att Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda integrerad psykologisk terapi-kognitiv träning (IPT-k) till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och kvarstående psykossymtom, kognitiva funktionsnedsättningar och nedsatta sociala färdigheter. Prio 2. 

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Enheten behöver införskaffa IPT-k manual och arbetsmaterial. Att leda IPT-k grupper kräver att personalen antingen har eftergymnasial utbildning inom psykiatri, pedagogik, vård eller har flerårig erfarenhet av att arbeta i psykiatrin. De ska utöver detta  gå en heldagsutbildning i metoden. Personalen behöver även har erfarenhet av arbete med patienter i grupp. 

 

Sammanfattning

 • Erbjuda kognitiv behandling/träning i grupp enligt IPT-k, som en integrerad del av behandling och stöd
 • Lägga upp en plan för hur och när programmet ska genomföras

Genomförande

Att uppleva och samspela med vår omgivning kräver förmåga att uppmärksamma, planera, lösa problem, minnas och kommunicera. Dessa funktioner utgör basen för att förstå och kunna interagera socialt med andra. IPT-k (Integrerad Psykologisk Terapi) är ett träningsprogram i grupp som är speciellt utformat för patienter med kognitiva funktionsnedsättningar.

Modellen IPT-k

Träningen sker i grupp men anpassas efter individens specifika förutsättningar och behov. Modellen omfattar två huvuddelar, en kognitiv träningsdel och en träningsdel med psykosocial inriktning, vilka i sin tur är uppdelade i fem delprogram. Det kognitiva blocket består av kognitiv differentiering, social varseblivning och verbal kommunikation. I det psykosociala blocket tränar man olika former av socialt beteende, social förmåga och problemlösning.

Omfattning och tidsplan

Träningen sker en till tre gånger i veckan och antalet deltagare bör vara högst  6. Det totala antalet sessioner varierar utifrån gruppmedlemmarnas förmåga och hur många delprogram som genomförs. I sin helhet kan programmet pågå i upp till ett år men den genomsnittliga tiden är fyra månader.  

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.

Material

IPT-k- arbetsmaterial (Kompetenscentrum för schizofreni, Sahlgrenska universitetssjukhuset)
Om IPT-K (Socialstyrelsen)
Om hjälpmedel för kognitiva funktionsnedsättningar (1177 Vårdguiden)
Om hjälpmedel (Myndigheten för delaktighet, MFD)

Märkning

 • Verksamhetsgren: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesgrupper: Psykolog, Vårdbiträde, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog
 • Samordnad insats: Nej
 • Behandlings- eller stödinsats: Psykosociala insatser, Psykologisk behandling
 • Prioritering enligt nationella riktlinjer: 2
 • Fas/stadie (av tillstånd): Akut, Remission, fullständig, Remission, partiell
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Funktionsnivå: Måttliga problem,Stora problem