Insatser vid biverkningar av antipsykotiska läkemedel

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Insatser vid biverkningar av antipsykotiska läkemedel

Vid biverkningar som uppstått hos individer som använder antipsykotiska läkemedel vidtas åtgärder för att förhindra allvarligare tillstånd.

Sammanfattning

Vid vanliga men ofta övergående biverkningar såsom trötthet, viktuppgång, muskelstel, muntorrhet, nedsatt motivation, nedsatt kognition, sexuella biverkningar och känsla av likgiltighet ska läkare/ sjuksköterska tar ställning till om dosjustering eller preparatbyte ska göras, se insatserna Uppmärksamma biverkningar av läkemedel och Ordination av antipsykotiska läkemedel- gemensamma principer

Vid allvarliga biverkningar ska tillståndet behandlas akut enligt följande:
Malignt neruoleptikasyndrom

 • Sätt ut neuroleptika, återinsättning tidigast efter två veckor
 • Ta kontakt med neurolog och narkosjour
 • Behandla symptomen med bland annat snabb nedkylning, livsupprätthållande åtgärder samt övervakning på intensivvårdsnivå
 • Farmakologisk behandling med dantrolen och bromokriptin samt ECT kan prövas
 • Bensodiazepiner kan ges i lugnande och muskelavslappnande syfte

QTc-tid förlängning med risk för allvarlig arytmi

 • Sätt ut läkemedel med QTc-tid förlängning som biverkning
 • Kontakta kardiolog för konsultation och vidare handläggning

Agranulocytos

 • Sätt ut klozapin
 • Överväg att lägga in patienten då det kan uppstå allvarliga utsättningsbesvär
 • Ta kontakt med hematolog för vidare handläggning
 • Återfallsfrekvens vid re-exponering: cirka 40%, klozapin skall inte ges igen till dessa patienter

För att undvika biverkan:

 • Innan klozapin ordineras skall man försäkra sig att LPK > 3,5 och neutrofila granulocyter > 2.0
 • Innan klozapin ordineras skall man försökra sig att individen inte tidigare haft agranulocytos
 • Undvik att samtidigt behandla med benmärghämmande läkemedel  

Klozapinutsättningssyndrom:

 • God omvårdnad
 • Undersök om individen dricker dåligt och isåfall varför. Stöd individien till att dricka mer.
 • Återinsättning av klozapin om orsaken till tillståndet är att individen på eget bevåg avslutat behandlingen tvärt
 • Om patienten har varit utan klozapin i mer än någon vecka bör återinsättningen vara gradvis
 • Om orsaken är agranulocytos bör klozapin inte återinsättas, då kan kan vara fördel med att ersätta klozapin med läkemedel med liknande receptorprofil, såsom olanzapin

Förvirring och sederingssyndrom efter injektion av ZypAdhera (1-3 timmar efter administreringen)

 • Vid injektion med ZypAhdera ska indivden vara under uppsikt till tre timmar efter
 • Om indivden visar symptom och känner sig allmänpåverkad kontaktas medicin och narkosjour och tillståndet hanteras som Olanzapinintoxikation

Genomförande

Råd och stöd vid kvarstående biverkningar
Vissa biverkningar kan bli kvarstående och kan leda till problem eller att man väljer att avsluta sin behandling. Personen kan behöva information och stöd i att hantera kvarstående biverkningar. Vanliga kvarstående biverkningar är:

Muntorrhet: kan förorsaka mun- och tandproblem.
Ge information om munhygien och vikten av regelbundna tandläkar-/tandhygienistbesök.
Ge stöd att etablera tandläkarkontakt.
Salivstimulerande sugtabletter kan köpas receptfritt.
Informera om möjlighet att ansöka om ekonomiskt tandvårdsstöd.

Viktökning: kan på sikt leda till diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar.
Vikt bör alltid följas vid insättning av läkemedel med känd risk för viktökning.
Ge information om-, motivera till- samt ge insatser för hälsosamma mat-och aktivitetsvanor. Se Främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor. Tillse regelbunden uppföljning av blodvärden, midjemått och vikt. Se Utredning och bedömning av kroppslig hälsa.

Yrsel: en del läkemedel påverkar blodtrycket och kan ge upphov till yrsel.
Generellt råd är att undvika snabba lägesförändringar, t.ex. att sitta på sängkanten en stund innan man reser sig.

Förstoppning: Generell rådgivning gällande förstoppning. T.ex. att dricka vatten regelbundet, ca 6-8 glas/dag, att äta fiberrik kost och att röra på sig. Läkemedel mot förstoppning kan ibland vara nödvändigt.

Sexuella biverkningar: Till exempel minskad lust, nedsatt erektionsförmåga, minskad förmåga till orgasm. Initiera samtal kring sexuella biverkningar. Beakta att sexuella biverkningar kan vara besvärande även för personer som inte har någon partner. Motivera till läkarsamtal om besvärande sexuella biverkningar framkommer. Byte av läkemedel kan bli aktuellt.

Material

Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting)
Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Behandlingsrekommendation vid schizofreni (Läkemedelsverket)

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Somatisk akutvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad, Läkemedelsbehandling
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår