IMR, Illness management and recovery

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

IMR, Illness management and recovery

Ett strukturerat manualbaserat program för att stödja individer med svår problematik att bättre kunna hantera sitt tillstånd och främja återhämtning.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till individer med svår problematik, som är i behov av stöd för att hantera sitt tillstånd och få en fungerande vardag. Modellen utgår från individens egna mål.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (2018) anger att Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda psykopedagogiska behandlingsprogram (t.ex. Ett självständigt liv, ESL, och Illness Management and Recovery, IMR) till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra. Prio 1.

Insatsens effekt: Se Socialstyrelsens webbplats, länk ovan.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Avsnittet ska kompletteras.

Sammanfattning

Att, utifrån individens förutsättningar och behov erbjuda det psykopedagogiska behandlingsprogrammet IMR, där personen får kunskap om sin sjukdom och kring att hantera symtom:

 • Ta fram en strategi för hur IMR ska genomföras
 • Genomföra IMR-programmet i grupp eller enskilt under cirka 40 träffar.

Genomförande

Många individer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd har svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter och/eller det sociala samspelet med andra. Sjukdomen kan försvåra för individen att upprätthålla kontakter med närstående liksom med vård och omsorg. Svårigheterna riskerar leda till att individen utesluts från social gemenskap, isolerar sig och inte lever det liv hen skulle vilja. Ensamhet, social utsatthet och avsaknad av sysselsättning är vanligt hos personer med allvarlig psykisk sjukdom.

I IMR-programmet får deltagaren stöd att formulera egna mål som känns meningsfulla. Målen ska vara valda av deltagaren själv och utgår från personens egen definition av återhämtning. Det kan till exempel handla om att kunna leva ett mer socialt liv eller att få ett arbete. Man arbetar sedan i grupp eller enskilt för att öka möjligheterna att nå målen. När deltagaren själv valt mål som är meningsfulla, tydliga och konkreta, blir det lättare att ta itu med det som krävs för att nå dem. Återhämtningsmål för individen sätts upp och bryts ner i mer hanterbara steg.

IMR i praktiken

Programmet omfattar cirka 40 träffar. Träffarna tar ungefär en timme och deltagarna ses en eller två gånger i veckan. Under träffarna och genom hemuppgifter arbetar deltagarna kontinuerligt mot sina återhämtningsmål.  Om åtgärden ges i grupp leds gruppen av två personer som är utbildade i att genomföra åtgärden.

Programmet innehåller fem delar:

 • Utbildning om sjukdomen och dess behandling

Deltagaren får grundläggande information om sin sjukdom och olika behandlingsalternativ. På så sätt får han eller hon förutsättningar för att kunna fatta välgrundade beslut om sin behandling.

 • Strategier för att bättre kunna medverka i behandlingen

Genom kommunikationsträning övar deltagaren på vad han eller hon vill kommunicera till exempelvis sin läkare. Även olika strategier för att komma ihåg att ta sin medicin lärs ut. Det kan till exempel handla om att fästa medicinen med ett gummiband vid tandborsten om man tar sin medicin på kvällen. Det innebär också att identifiera andra behandlingsalternativ eller insatser som kan hjälpa personen att uppnå sina återhämtningsmål, till exempel psykoterapi, arbetsträning eller nätverksarbete.

 • Planering för att förebygga återfall

Deltagaren lär sig att identifiera situationer som tidigare har triggat återfall och att känna igen tidiga varningstecken på återfall. En plan arbetas fram för att undvika återfall genom att snabbt agera på tidiga varningstecken. Närstående spelar ofta en viktig roll i planen, därför uppmuntras deltagaren att dela den i sitt sociala nätverk.

 • Strategier för att hantera stress och kvarstående symtom

Strategierna kan handla om att hantera hallucinationer, nedstämdhet, ångest och stress på ett bättre sätt. För att klara svåra situationer bättre uppmanas deltagaren att hitta mer än en strategi för att hantera ett problem.

 • Social färdighetsträning

Genom teorier, rollspel och feedback tränas sociala färdigheter. När deltagarens sociala färdigheter blir bättre stärks de sociala relationerna och därmed deltagarens sociala stöd. Det kan minska stress och därmed skydda personen från återfall. De flesta tycker också att livet blir lättare och roligare när man kan dela det med andra.

Gruppledarens roll

Gruppledaren har stöd av en behandlarmanual där träffarna beskrivs steg för steg. I manualen finns också undervisningsstrategier och förslag på hemuppgifter. Vid varje träff får deltagarna ett undervisningsmaterial med information, frågeställningar, övningar, och strategier som kan hjälpa dem att nå sina mål. Programmet anpassas till varje deltagares unika behov och förutsättningar. Gruppledaren ska även ha tillgång till handledning mellan träffarna.

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.

Material

Broschyr om IMR (Psykos-R)
Webbutbildning (Psykos-R)
Om IMR (Uppdrag psykisk häls, SKL)
Föreläsningar med experter, om tidig upptäckt, familjeinterventioner, social färdighetsträning, sjukdomshantering, återhämtning och delat beslutsfattande (Kunskapsguiden)
ESL – Manual och handbok steg för steg
ESL- Material att ladda ner

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår