Illness Management and Recovery

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Illness Management and Recovery

Utbilda, träna färdigheter och stödja individer med svår problematik enligt det strukturerade manualbaserade programmet, IMR.

Målgrupp eller situation

Individer med svår problematik, som är i behov av stöd för att hantera sitt tillstånd och få en fungerande vardag. Modellen utgår från individens egna mål. 

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda psykopedagogiska behandlingsprogram till personer med schizofreni och liknande tillstånd med svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra (prioritet 1).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Illness Management and recovery är ett strukturerat behandlingsprogram där individen får hjälp att sätta upp återhämtningsmål för ett mer meningsfullt liv. Genom att arbeta med delmål blir målen mer hanterbara för individen. Behandlingen genomförs i grupp och omfattar mellan 40 och 50 träffar.

Genomförande

I IMR-programmet får individen stöd att formulera egna mål som känns meningsfulla. Målen ska vara valda av individen själv och utgår från hens egen definition av återhämtning. Det kan till exempel handla om att kunna leva ett mer socialt liv eller att få ett arbete. Därefter arbetar man enskilt eller i grupp för att öka möjligheterna att nå målen. När individen själv valt mål som är meningsfulla, tydliga och konkreta, blir det lättare att ta itu med det som krävs för att nå dem. Individens återhämtningsmål sätts upp och bryts ner i mer hanterbara steg.

Uppföljning

Uppföljningen anpassas till varje individs unika behov och förutsättningar. De mål som sätts upp med behandlingen är individuella och de följs upp kontinuerligt under behandlingen. Insatsen riktar sig till individer med svår problematik och innan behandlingens avslut bör det finnas en planering för vad som händer efter behandlingen. Se också Systematisk uppföljning på individnivå.

Material

Om IMR (Uppdrag psykisk hälsa, SKR)
IMR manual att ladda ner (PsykosR - utgivet av NPO (nationellt programområde) – Psykisk Hälsa och den Nationella arbetsgruppen schizofreni (NAG – Schizofreni)
Utbildningsmaterial att ladda ner för att utbilda IMR gruppledare (PsykosR - utgivet av NPO (nationellt programområde) – Psykisk Hälsa och den Nationella arbetsgruppen schizofreni (NAG – Schizofreni)
Informationsblad för att rekrytera IMR deltagare att ladda ner (PsykosR - utgivet av NPO (nationellt programområde) – Psykisk Hälsa och den Nationella arbetsgruppen schizofreni (NAG – Schizofreni)

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
  • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
  • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Psykosociala insatser
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår