Fysisk aktivitet på recept, FaR

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Fysisk aktivitet på recept, FaR

En insats för att öka den fysiska aktiviteten till den rekommenderade nivån, med syftet att både stärka psykisk och kroppslig hälsa.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av att öka sin fysiska aktivitet för att nå de rekommenderade målen. Exempelvis individer som på grund av sitt tillstånd kan vara passiva och ha svårt att ta initiativ och individer som ligger i riskzonen för att utveckla metabolt syndrom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Många personer med psykossjukdom är dock i behov av ytterligare stöd för att öka sin fysiska funktion. Se även insatsen Främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med skriftlig ordination av fysisk aktivitet till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2).

Observera att kunskapsläget är baserat på individer utan psykossjukdom. Personer som drabbats av psykossjukdom är ofta motiverade men saknar initiativförmåga och kan ha svårt att skapa struktur (nedsatta exekutiva funktioner). De kan då inte tillgodogöra sig FaR utan behöver initialt erbjudas organiserade fysiska aktivitetstillfällen.

Kompetenskrav

De som har tillräcklig kompetens kan ta upp en diskussion om fysisk aktivitetsnivå och all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan ordinera FaR för tillstånd de har god kännedom om.

Sammanfattning

Att i samråd med individen och utifrån individens behov:

 • Genomföra ett personcentrerat samtal/möte om betydelsen av fysisk aktivitet och betona att detta ingår i vården
 • Vid behov rekommendera fysisk aktivitet, utifrån individens tidigare erfarenheter, nuvarande motivation och förutsättningar
 • Om individen har nedsatt initiativförmåga erbjuda organiserad fysisk aktivitet som en del av vården
 • Följa upp rekommendationer genom uppföljande samtal, mer frekvent initialt och efter en längre tid med en utvärdering

Genomförande

Insatsen genomförs tillsammans med individen, som själv får berätta om sina tidigare erfarenheter, styrkor och svårigheter. Åtgärden innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en personcentrerad dialog med patienten och anpassar samtalet till den specifika individens ålder, hälsa, risknivåer, kognitiva funktion med mera. Samtalet bör ta hänsyn till att psykiska symtom ofta åtföljs av kognitiva symtom som påverkar initiativförmågan och att detta kan ha gett ett förändrat beteende.

Organiserad fysisk aktivitet

Vården bör erbjuda möjligheter till organiserad fysisk aktivitet när detta bedöms behövas.  Individer som tidigare varit fysiskt aktiva passiviseras ofta när de drabbas av psykiska symtom. De organiserade aktiviteterna  kan ske i samverkan med socialtjänst eller andra verksamheter. Se insatsen Främja fysisk aktivitet - gemensamt. Studier har visat att även om organiserade aktiviteter erbjuds så är deltagandet lågt. För att uppnå högt deltagande så bör stöd ges i form av påminnelser, detta kan ske i form av SMS. Stöd kan även ges genom att individen får kontakt med patienter som deltar i aktiviteterna.  Aktiviteterna bör ske i en skyddad miljö med speciell hänsyn till hur de psykiska symtomen kan påverka möjligheterna att utföra fysisk träning. Träningen behöver individanpassas utifrån varje individs förutsättningar. Gruppverksamheten kan till exempel bestå av raska promenader, gruppträningspass, simträning utifrån de möjligheter verksamheten har. Vid behov kan träningstillfällen dokumenteras som besök och åtföljas av ett kort samtal om hur det gick och planering av nästa tillfälle.

Fysisk aktivitet på recept(FaR)

När individen bedöms ha initiativförmåga och förmåga att skapa struktur kan FaR förskrivas. Som stöd använder hälso- och sjukvården handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) och samverkar med lokala friskvårdsorganisationer.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) omfattar följande moment:

 • Personcentrerat samtal

Under samtalet karttläggs individens nuvarande aktivitetsnivå, beredskap och motivation till förändring samt behov av stöd.  I samråd med individen formuleras en konkret målsättning som är möjlig att uppnå och en överenskommelse görs om aktiviteter som är lämpliga för att uppnå målet. Samtalet kan inkludera motiverande strategier och kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel. Åtgärden kan också följas upp med ytterligare rådgivning (återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl) vid ett eller flera tillfällen.

 • Ordination/recept i samråd med individen

Samtalet kan kompletteras med FaR (Fysisk Aktivitet på Recept). Ordinationen sker i samråd med individen och ska vara individuellt anpassad när det gäller typ av aktivitet, aktivitetens intensitet och frekvens men med målsättning att nå rekommenderad dos i FYSS. Dock kan det för många patienter vara svårt eller omöjligt att nå måldosen och FaR ska aldrig skrivas på högre dos än patienten har förmåga att lyckas med.utifrån mål och förutsättningar. 

 • Fysisk aktivitet

Den fysiska aktiviteten kan utföras på egen hand eller som en organiserad aktivitet.

Individen har eget ansvar för att aktiviteterna utförs i enlighet med vad som förskrivits och betalar eventuella kostnader själv. Notera att individer med nedsatt initiativförmåga inte kan ges eget ansvar förrän tillståndet förbättras.

 • Uppföljning

Liksom alla ordinationer som ges inom vården följs FaR upp. Uppföljningen är en viktig del för att kunna justera ordinationen, erbjuda ytterligare motivationsstöd samt utvärdera effekten av behandlingen.

Uppföljning

Om fysisk träning har rekommenderats behövs en tät uppföljning. Hur detta ska se ut beror på individens egna önskemål. Hjälpmedel kan vara stegräknare, aktivitetsarmband eller pulsklockor. Det finns flertal appar där individen kan följa sin egen aktivitetsnivå och därigenom få egen feedback.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Somatisk öppenvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad, Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår