ESL ett självständigt liv

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

ESL ett självständigt liv

Genom den psykopedagogiska behandlingsmodellen ESL ges individen redskap att hantera olika livssituationer genom högre självständighet i vardagen.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till individer som är i behov av stöd för att kunna hantera vardagliga aktiviteter och/eller socialt samspel med andra. Insatsen kan vara ett strukturerat sätt att utföra biståndsbehov som t.ex att bryta social isolering eller strukturera vardagen. Insatsen kan även som en del i återfallsprevention som ett komplement till medicinering och annan behandling. Ofta genomförs ett ESL-program för att uppnå mål i t.ex en Genomförandeplan eller SIP. För barn och ungdom bör anpassning ske till arbete med familjen.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (2018) anger att Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda psykopedagogiska behandlingsprogram (t.ex. Ett självständigt liv, ESL, och Illness Management and Recovery, IMR) till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra. Prio 1.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Avsnittet ska kompletteras.

Sammanfattning

ESL-modellen kan användas både individuellt och i mindre grupper. Insatsen innebär att:

 • lägga upp en strategi för hur modellen Ett självständigt liv ska användas
 • genomföra modellen enskilt eller i grupp

Genomförande

ESL inbegriper utbildningsmaterial samt en kombination av motiverande, pedagogiska och inlärningspsykologiska strategier för att öka personens möjligheter att tillgodogöra sig insatsen. ESL används utifrån individens specifika förutsättningar och behov med olika många olika moduler som fokuserar på till exempel;

 • Vardagssamtal och social kompetens
 • Återfallsprevention inklusive tidiga tecken
 • Aktivering
 • Medicinering
 • Ekonomi
 • Att höra röster

ESL-manualerna kan användas i olika sammanhang såsom inom psykiatrisk vård, i särskilt boende, i hemmet eller inom aktivitetsverksamhet av olika slag. ESL enligt manualen Steg för steg genomförs i studiecirkelform där  man arbetar med moduler som tar upp olika teman. De åtta centrala moment som finns med i de olika ESL-manualerna är normalisering, målformulering/motivationsstöd, kunskap, problemlösning, rollspelsövningar, planering, generalisering och hemuppgifter. ESL-programmet  har inbyggda mål som är utformade för att passa de flesta:

 • Minskad risk för återfall och inläggning på sjukhus
 • Ett fungerande personligt stöd
 • Ett fungerande dagligt liv
 • Färre symtom och mindre rädsla
 • Bättre kontakter med andra
 • Bättre problemlösning vid dagliga svårigheter
 • Bättre koncentration och mindre tankestörningar
 • Rikare fritid
 • En sysselsättning som är meningsfull

Deltagarna formulerar också egna individuella mål. Varje tema som tas upp från manualen ägnas flera träffar. Sessionerna kan variera i längd från tio minuter till en timme, beroende på klientens koncentration och ork. Gruppträffar som omfattar två halvtimmespass med en paus emellan, fungerar vanligen bra.

ESL-handledarens roll

ESL-handledaren kompenserar för eventuella kognitiva svårigheter genom att ofta repetera, sammanfatta och återkoppla i samtalet med klienten. Momenten tränas många gånger. Varje tema görs så personligt relevant för individen som möjligt. Individens egen aktivitet betonas i allt arbete och man uppmuntrar varje ansträngning och framsteg. En viktig regel är att man inte kritiserar varandra i gruppen.

Uppföljning

De färdigheter och kunskaper man uppnått behöver efter en ESL-kurs bibehållas och hållas aktuella. Man behöver integrera repetition av kunskaper, tidiga varningstecken, problemlösningsmetodik och sociala övningar. Efter genomgången ESL-kurs bör man återföra vad som uppnåtts till den person från sjukvård eller socialtjänst som är fortsatt stöd för brukaren. Det är även viktigt att närstående kan hålla färdigheterna vid liv.

Avsnittet ska kompletteras.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår