Missbruk och beroende (utkastversion, beräknas färdigt feb 2020)

Kartläggning och utredning

MINI

Märkning

Skapad: 2019-08-23
Uppdaterad: 2019-08-23
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Verksamhet: Primärvård, Psykiatrisk akutsjukvård, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Beroendevård
Befattning: Kurator, Läkare, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Skötare
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Utredning och diagnostik
Prioritering enligt nationella riktlinjer: 3
Fas/stadie: Prodromal, Akut, Kronisk, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen är ett kortfattat strukturerat intervjuverktyg som följer kriterierna för de vanligaste psykiatriska tillstånden i DSM-5.

Syfte

Genom strukturerade frågor utifrån DSM-5-kriterierna, syftar insatsen till förbättrad symtombaserad diagnostik, bland annat för personer med alkohol- och/eller narkotikaproblem. Detta leder i sin tur till en bättre anpassad behandling.

 

Indikation (målgrupp, situation)

Vuxna individer som misstänks ha någon form av psykiatriskt tillstånd, exempelvis Alkoholbruksyndrom och/eller Substansbruksyndrom (enligt DSM-5).

Kunskapsläge

Insatsen finns med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer och har prioritet 3 vid möjligt skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och/eller andra substanser. 

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Innehåll, kortfattat

MINI är en kortfattad diagnostisk intervju som följer DSM-5-kriterierna för de vanligaste psykiska tillstånden, bland annat missbruk eller beroende av alkohol och narkotika. Det ska vara snabbt och enkelt att genomföra och ska fungera som ett komplement till andra psykiatriska bedömningar och utredningar.

Innehåll, fördjupat

MINI är en strukturerad intervju som används för att diagnostisera individer som misstänks ha en psykisk ohälsa av något slag. Instrumentet används också för att ställa diagnos avseende missbruk eller beroende av alkohol eller andra substanser enligt DSM-5. MINI täcker i princip samtliga diagnoser i DSM-5, frånsett de flesta personlighetssyndrom och vissa utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Det senaste nytillskottet i MINI är en kompletterande modul om ADHD.

Syftet är att underlätta insamling av information om psykiska symtom och det ses som ett komplement till patientcentrerade samtal eller kliniska bedömningar, således kan MINI inte ensamt användas för att ställa diagnos. Enligt upphovsmakarna tar det cirka 15 minuter att kartlägga någons psykiska tillstånd med hjälp av MINI.

MINI för alkohol- och substansbruksproblematik

Intervjupersonen får alltid börja med att svara på en screeningfråga inom varje diagnosområde. Om denna besvaras negativt, behöver övriga frågor inom diagnosområdet inte gås igenom. 

  • När det gäller misstänkt missbruk/beroende av alkohol lyder screeningfrågan: “Under de senaste tolv månaderna, har du druckit tre eller flera glas alkoholhaltiga dryck (ej lättöl eller cider) inom en tretimmarsperiod vid tre eller flera tillfällen?”
  • När det gäller misstänkt missbruk/beroende av andra substanser lyder screeningfrågan: “Har du under de senaste tolv månaderna tagit något av dessa medel (det finns en lista över olika substanser och man ska dessutom svara på vilken substans som har använts mest och vilken som har skapat mest problem) mer än en enstaka gång för att bli hög, euforisk, påtänd eller för att förändra ditt humör?”

Om ovanstående frågor besvaras med “ja” följer ytterligare 12 “ja och nej-frågor” för att utröna huruvida personen har Alkoholbruksyndrom respektive Substansbruksyndrom. Vid 2 eller fler ja-svar uppfylls kriterierna och personen bedöms ha någon av diagnoserna (eller båda). 2-3 ja-svar = lindrig form, 4-5 ja-svar = medelsvår form, och 6 eller flera ja-svar = svår form.

 

Länkar

Kunskapsguiden, informations- och utbildningsmaterial för primärvården. Här finns den senaste versionen av MINI 7.0, som inkluderar ADHD.

https://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/MINI-Stod-for-diagnostik-vid-psykisk-ohalsa/Sidor/default.aspx

Socialstyrelsens nationella riktlinjer, vetenskapligt underlag (obs texten baseras här fortfarande på MINI utifrån DSM-IV).

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16-vetenskapligt-underlag.pdf

Socialstyrelsens metodguide:

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/mini-mini-international-neuropsychiatric-interview/

Viss.nu

http://www1.psykiatristod.se/Global/Psykiatristod/Bilagor/M.I.N.I.7.0_AU1.0_swe-SE.pdf

 

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.