Ångest och depression (testperiod 15 maj till 15 juni)

Kommunikation och delaktighet

Information till individ och närstående eller anhöriga

Märkning

Skapad: 2018-04-20
Uppdaterad: 2019-05-15
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Verksamhet: Barnavårdscentral, Mödravårdscentral, Primärvård, Psykiatrisk akutsjukvård, Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Somatisk akutsjukvård, Somatisk specialistvård, sluten, Somatisk specialistvård, öppen, Tandvård, Familjecentral, Beroendevård, Ungdomsmottagning, Boende/stöd i boende, Försörjningsstöd, Hemtjänst, Social barn- och ungdomsvård, Arbete/sysselsättning
Befattning: Administratör, Arbetsterapeut, Barnmorska, Barnskötare/Dagbarnvårdare, Behandlare (enl. SoL/Lss), Biomedicinsk analytiker, Daglig verksamhet/sysselsättning, Dietist, Elevassistent, Fritidspedagog, Fysioterapeut, Kurator, Ledningsarbete, Logoped, Läkare, Lärare, Myndighetsutövare, Personligt ombud, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Skötare, Specialpedagog, Stöd i och till arbete/utbildning (soc.), Stöd i och till boende, Tandvårdsprofession, Undersköterska, Vårdbiträde
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Rehabilitering, Utbildning för patienter, brukare och närstående
Prioritering enligt nationella riktlinjer: -
Diagnos: F32 Depressiv episod, F33 Recidiverande depressioner, F34 Kroniska förstämningssyndrom, F40 Fobiska syndrom, F41 Andra ångestsyndrom, F42 Tvångssyndrom, F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, F30 Manisk episod, F31 Bipolär sjukdom, F38 Andra förstämningssyndrom, F39 Ospecificerat förstämningssyndrom, F44 Dissociativa syndrom, F45 Somatoforma syndrom, F48 Andra neurotiska syndrom
Fas/stadie: Akut, Kronisk
Åldersgrupp: Barn, Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att ge information till individen och närstående/anhöriga om det aktuella tillståndet, behandlingsalternativ och samhällsstöd. Insatsen ska vara anpassad efter individens förutsättningar och behov.

Syfte

Att öka individens kunskap och inflytande över beslut rörande sin behandling och stödinsatser, för att därigenom främja återhämtning. Att säkerställa individens lagstadgade rätt till delaktighet, självbestämmande och integritet.  

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till samtliga individer som är i behov av insatser från hälso- och  sjukvård och/eller socialtjänst.

Kunskapsläge

Prioritering saknas. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer saknas för tillståndet. Individen har, oberoende av sitt tillstånd, funktionsnedsättning eller språksvårighet laglig rätt att få information och att få den anpassad efter sina individuella förutsättningar. Rättigheten styrks i lagstiftning och uttrycks i såväl Hälso-och sjukvårdslag, Socialtjänstlag och Patientlagen.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Innehåll, kortfattat

Ge individen och dess närstående/anhöriga information, utifrån deras språkliga, känslomässiga och kognitiva förutsättningar.

 • Ge informationen på enkel svenska eller på annat språk (för de som inte har svenska som sitt förstaspråk)
 • Fråga vad individen/anhöriga vet innan du ger information
 • Ge information både muntligt och skriftligt. Komplettera gärna med bilder
 • Sammanfatta och repetera
 • Följ upp informationsbehovet kontinuerligt

Innehåll, fördjupat

Informationen som ges ska förse individen med den kunskap som behövs för att kunna ta ställning, vara delaktig och ta tillvara sina intressen. Delaktigheten rör såväl val av behandling och insatser som delaktighet i genomförandet av behandling och insatser. Individen har, oberoende av sitt tillstånd, funktionsnedsättning eller språksvårighet laglig rätt att få information och att få den anpassad efter sina individuella förutsättningar. Rättigheten styrks i lagstiftning och uttrycks i såväl Hälso-och sjukvårdslag, Socialtjänstlag och Patientlagen.

Individen har rätt att få kunskap om:

 • Sitt hälsotillstånd
 • Vilka behandlingar, hjälpmedel och stödinsatser som finns
 • Vad som praktisk kommer att göras, när det ska göras och vad individen kan förvänta sig av vem
 • Vad målet för insatsen är
 • Vad som förväntas av individen själv

Informera på flera sätt

Individer med nedsatt kognitiv funktion kan ha en god verbal förmåga men ändå ha bekymmer med att tolka och komma ihåg information. För att öka förutsättningarna för förståelse kan den muntliga informationen behöva kompletteras med:  

 • Kognitivt stöd

- Sammanfattande skriftlig information

- Information med bilder

- Påminnelser, tex via sms eller larm i mobilen, inför möten mm

 • Psykopedagogisk utbildning

När syftet med informationen att ge fördjupad kunskap, förståelse och färdigheter, så krävs ofta en mer omfattande utbildningsinsats. Psykopedagogisk utbildning ger b.la. kunskap om sjukdomen och hur den påverkar den enskildes livssituation och relationerna inom familjen. 

 • Språkligt stöd

För individer som inte har svenska som hemspråk krävs ofta extra förberedelse inför möten.  Informationen kan behöva:

- Översättas

- Skrivas om till lättläst svenska

- Förmedlas med hjälp av tolk  

 • Informationsbroschyrer och webbsidor

Informationsbroschyrer och hänvisning till webbsidor ger individen och närstående möjlighet att hämta in ytterligare information i sin egen takt.  

Sekretess
För att kunna lämna ut sekretessbelagda uppgifter till närstående/anhöriga krävs samtycke från individen. Samtycket ska inhämtas av den som ansvarar för vården och dokumenteras i journalen. Sekretessen gäller även sådant som individ och närstående/anhöriga har berättat för personalen. Sekretess är inte ett hinder för att ändå samarbeta med närstående/anhöriga. Vård- och omsorg kan alltid träffa närstående/anhöriga och ge allmän information och individuellt stöd utan att lämna ut uppgifter om individen om hen inte lämnat samtycke.
Vad gäller minderåriga finns ingen bestämd åldersgräns när föräldrarnas möjligheter att råda över sekretesskyddade uppgifter minskar utan hänsyn måste tas till det enskilda barnets ålder, mognad och utveckling i övrigt.

Länkar

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig - Handbok för vårdgivare, chefer och personal (Socialstyrelsen) 

Brukarorganisationer:

RSMH Riksförbundet för social och mental hälsa 

NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa 

ÅSS Ångestförbundet

IBIS Intresseföreningen Bipolär Sjukdom

Svenska OCD-Förbundet