Ångest och depression (utkastversion, beräknas färdigt jan 2020)

Kommunikation och delaktighet

Genomförandeplan

Märkning

Skapad: 2019-04-30
Uppdaterad: 2019-05-15
Verksamhetskategori: Socialtjänst
Verksamhet: Boende/stöd i boende, Försörjningsstöd, Hemtjänst, Beroendevård, Social barn- och ungdomsvård, Arbete/sysselsättning
Befattning: Kurator, Ledningsarbete, Myndighetsutövare, Personligt ombud, Stöd i och till arbete/utbildning (soc.), Stöd i och till boende
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Förebyggande åtgärder, Kirurgi och andra invasiva åtgärder, Läkemedelsrelaterade åtgärder, Omvårdnad, Palliativ vård, Psykologiska och psykosociala åtgärder, Rehabilitering, Samverkan och organisation inom vård och omsorg, Uppföljande åtgärder, Utbildning för patienter, brukare och närstående, Utredning och diagnostik, Andra medicinska åtgärder, Andra sociala insatser
Fas/stadie: Prodromal, Akut, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Barn, Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Att upprätta en genomförandeplan för hur beviljade insatser ska verkställas, utifrån individens önskemål och behov.

Syfte

Att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av en beslutad insats. Att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas.

Indikation (målgrupp, situation)

En genomförandeplan upprättas för samtliga individer som är beviljade insatser från socialtjänsten.

Kunskapsläge

Socialtjänstlag (2001:453)

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Innehåll, kortfattat

Att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen:

 • Upprätta en plan för hur insatsen ska genomföras
 • Dokumentera planerade aktiviteter
 • Lista uppsatta mål och delmål
 • Följa upp och utvärdera insatserna

Innehåll, fördjupat

Genomförandeplanen beskriver hur en insats ska genomföras i praktiken. Utifrån nämndens beslut om den/de insatser som individen har beviljats, utformas stödet tillsammans med individen. Hur vill hen ha det? Vad är viktigast att få hjälp med? Vilka aktiviteter ger glädje och återhämtning. Är det möjligt att få in mer av dem i vardagen? När planen utgår från individens önskemål och behov ökar förutsättningarna för att besluten blir gemensamma och att individen fortsätter utöva inflytande över sitt stöd. Genomförandeplanen blir inte bara en karta utan också ett hjälpmedel för att på bästa sätt stödja individens rätt till självbestämmande och integritet. Se även insatserna Delaktighet och medbestämmande och Delat beslutsfattande.

Genomförandeplanens innehåll

En genomförandeplan är en skriftlig överenskommelse mellan individen och socialtjänsten om vad som ska göras och hur. Den som har eller just ska få en genomförandeplan ska kunna påverka innehållet i planen. För att tydliggöra delaktigheten är det bra att skriva ned och särskilja vad som är den enskildes perspektiv, önskemål och behov - och vad som har framförts av andra, till exempel personal, god man eller vårdnadshavare/närstående. Om individen inte själv har uttryckt sina önskemål bör det framgå hur personalen har gått tillväga för att fånga upp personens intressen och mål.

Genomförandeplanen bör innehålla uppgifter om:

 • Individens behov och önskemål
 • Hur en insats som beslutats om ska genomföras i praktiken
 • Hur utföraren ska samverka med nämnden, andra utförare eller andra huvudmän, t.ex. hälso- och sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen
 • Vem som är ansvarig för att genomföra aktiviteter
 • Vilket eller vilka mål som gäller, enligt nämndens beslut
 • När planen har fastställts
 • När insatsen ska följas upp
 • Namn och titel på personalen

Planen bör formuleras på ett sätt som gör att den enskilde känner igen den som sin egen. Mål och delmål ska vara av värde för individen, kännas motiverande och gärna också utmanande i en positiv bemärkelse. En fråga att ta upp i samband med att genomförandeplanen upprättas är vilka personer som ska få ta del av planen. Vad tycker individen? Frågan handlar om att respektera den enskildes integritet och bör återkomma varje gång planen följs upp.

Individen informeras

Informationen om innehållet i genomförandeplanen anpassas efter individens förutsättningar och behov. Det är viktigt att alla är överens om innehållet och att eventuella missförstånd redas ut. Ofta är det en fördel att informera både muntligt och skriftligt. Det finns också alternativa sätt att presentera informationen på, till exempel översatt till lättläst svenska, i punktskrift eller inspelad på teckenspråk

Om individen inte vill ha en genomförandeplan

Det händer att individer som har fått insatser inte vill ha en genomförandeplan. Börja i så fall med att förklara varför planen görs och ge konkreta exempel på hur den kan göra nytta. Om individen fortfarande motsätter sig planen behöver uppgifterna ändå dokumenteras enligt föreskrifterna. Oavsett skälet till att en person eller hen`s legala företrädare tackar nej till en genomförandeplan är det viktigt att som personal försöka förstå varför. När det står klart blir det ofta lättare att återkomma till frågan och på nytt förklara syftet med genomförandeplanen.

SIP, Samordnad individuell plan
Om individen får insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården (och ev fler aktörer) ska en samordnad individuell plan (SIP), upprättas om det finns behov av att samordna insatserna och individen gett sitt samtycke, Läs SIP, Samordnad individuell plan.

Andra krav på dokumentation

I vissa situationer finns ytterligare krav på dokumentation, exempelvis vid beslut, överklaganden och avslut av insats. Det finns också särskilda krav på dokumentation av handläggning, genomförande och uppföljning av insatser som rör barn och unga.

Länkar

Socialstyrelsen:

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner 

Personakt inom socialtjänsten 

Journal inom socialtjänsten 

Handbok - Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 

Uppföljning

Genomförandeplanen hålls aktuell och revideras, minst en gång årligen och vid förändrade behov, i samråd med den enskilde. Om individens behov har stöd har ökat eller minskat ska det återkopplas till handläggaren. Tillägg och ändringar inom ramen för nämndens beslut kan göras direkt i dokumentet förutsatt att det tydligt framgår vad som gäller.

Exempel på frågor att ställa vid uppföljning.

 • Har det gått som vi planerat?
 • Har individen kommit närmare eller nått sina mål eller delmål?
 • Har vi som personal respekterat den enskildes önskemål om hur hen vill ha stödet utfört?
 • Har samtliga inblandade tagit sitt ansvar och genomfört överenskomna åtgärder?
 • Har något förändrats i den enskildes situation