Ångest och depression (utkastversion, beräknas färdigt jan 2020)

Kommunikation och delaktighet

Delat beslutsfattande

Märkning

Skapad: 2019-04-30
Uppdaterad: 2019-05-15
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-), Socialtjänst
Verksamhet: Barnavårdscentral, Mödravårdscentral, Primärvård, Psykiatrisk akutsjukvård, Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Somatisk akutsjukvård, Somatisk specialistvård, sluten, Somatisk specialistvård, öppen, Tandvård, Familjecentral, Beroendevård, Ungdomsmottagning, Boende/stöd i boende, Försörjningsstöd, Hemtjänst, Social barn- och ungdomsvård, Arbete/sysselsättning
Befattning: Administratör, Arbetsterapeut, Barnmorska, Barnskötare/Dagbarnvårdare, Behandlare (enl. SoL/Lss), Biomedicinsk analytiker, Daglig verksamhet/sysselsättning, Dietist, Elevassistent, Fritidspedagog, Fysioterapeut, Kurator, Ledningsarbete, Logoped, Läkare, Lärare, Myndighetsutövare, Personligt ombud, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Skötare, Specialpedagog, Stöd i och till arbete/utbildning (soc.), Stöd i och till boende, Tandvårdsprofession, Undersköterska, Vårdbiträde
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Psykologiska och psykosociala åtgärder, Rehabilitering
Prioritering enligt nationella riktlinjer: -
Diagnos: F30 Manisk episod, F31 Bipolär sjukdom, F32 Depressiv episod, F33 Recidiverande depressioner, F34 Kroniska förstämningssyndrom, F38 Andra förstämningssyndrom, F39 Ospecificerat förstämningssyndrom, F40 Fobiska syndrom, F41 Andra ångestsyndrom, F42 Tvångssyndrom, F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, F44 Dissociativa syndrom, F45 Somatoforma syndrom, F48 Andra neurotiska syndrom
Fas/stadie: Prodromal, Akut, Kronisk
Åldersgrupp: Barn, Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att arbeta aktivt för att göra individen delaktig i val och beslut som rör behandling och stöd, enligt en specifik modell för delat beslutsfattande.

Syfte

Att säkerställa individens rätt till delaktighet och inflytande kring beslut som rör behandling och stöd. Att främja relationerna mellan individ och personal och därigenom förhindra avbrutna kontakter och försämring.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer med insatser från socialtjänst och/eller hälso- och sjukvården som är i behov av stöd för att kunna fatta beslut i fall då det finns flera olika former av behandlingar eller stödinsatser att välja mellan. Hänsyn kan behöva tas till nedsatt kognitiv funktion och till individens egen uppfattning om sitt behov av insatser.

Kunskapsläge

Studier visar att om behandling görs med större medverkan från den drabbade (shared decision making eller integrated care) och att personens unika situation uppmärksammas blir det bättre utfall vilket också ger ökad tillfredsställelse och ökad kunskap om sjukdomen.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Innehåll, kortfattat

Delat beslutsfattande är en metod för att tillsammans med individen arbeta mot målet att alla beslut i vård och omsorg som rör individen, ska vara gemensamma beslut dvs. att individen, de professionella samt ev. övriga i nätverket är överens.

 • Förmedla information om alternativ
 • Tydliggöra individens egna önskemål
 • Fatta gemensamma beslut om behandling eller stödinsatser
 • Lägga upp en genomförandeplan, enligt modellen delat beslutsfattande

Innehåll, fördjupat

En förutsättning för att individen ska kunna göra egna val och vara delaktig i beslut om behandlingar och stöd är att individen får - och kan ta till sig - nödvändig information. Vilka alternativ som finns och vilka fördelar och risker som är förenade med dem. Hänsyn kan behöva tas till individens kognitiva funktion (minne, förmåga att fatta beslut mm) och informationen kan behöva ges vid flera tillfällen, både skriftligt och muntligt.  

Metoden för delat beslutsfattande (Shared Decision Making) verkar för att:

 • Förbättra individens kunskap om sin egen situation
 • Minska risken för att personen avbryter vårdkontakter och därmed risken att återfalla i sjukdom
 • Ge en ökad delaktighet och ökad användning av vissa psykosociala åtgärder jämfört med enbart sedvanlig behandling
 • Minska risken för tvångsvård

Rollen som behandlare eller stödjare

Delat beslutsfattande innebär att personalen stödjer individens egen återhämtning. I de fall individen har en case manager/vård och stödsamordnare är detta en av dennes centrala arbetsuppgifter

 • Bidra med den information som patienten/brukaren behöver för att kunna fatta ett beslut. Det kan behövas klargöras hur ett beslut eventuellt kan kunna påverka andra delar i vård och stöd processen.
 • Värdera patienten/brukarens kunskap lika högt som sin egen
 • Stödja individen genom hela processen
 • Involvera individens nätverk

Processen för delat beslutsfattande

Inför ett beslut om insatser, utformas stödet tillsammans med individen. Beslutsgången kan se ut så här:

 • Uppmärksamma att ett beslut behöver fattas
 • Beskriv och tydliggör de deltagande personernas roller och ansvar
 • Presentera de alternativ som finns för behandlingar och stöd
 • Informera om nytta och risker med de olika alternativen
 • Undersök individens förståelse, värderingar och förväntningar
 • Identifiera de deltagande personernas preferenser
 • Diskutera
 • Fatta beslut som alla samtycker till
 • Planera uppföljning

Insatsen kräver vanligtvis någon form av beslutsstöd. Beslutsstöd kan vara skriftlig information om olika insatser och/eller att få träffa en person som kan berätta om en verksamhet eller visa olika hjälpmedel. Se även Information till individ och närstående/anhöriga.

Psykopedagogiska program (som t ex IMR) eller modeller för vård- och stödsamordning (Case Management, Resursgrupps ACT, Flexible- ACT), samspelar väl med arbetet för delat beslutsfattande.

SIP, Samordnad individuell plan
Om individen får insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården (och ev fler aktörer) ska en samordnad individuell plan (SIP), upprättas om det finns behov av samordning. Planen formuleras av berörda verksamheter och individ tillsammans och i de fall individen inte motsätter sig det, även i samråd med anhöriga. Planen bidrar också till att integrera insatser, och tydliggöra ansvarsfördelningen. Läs mer under SIP, Samordnad individuell plan.  

Länkar

Att ge ordet och lämna plats - vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri, missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen)

Shared decision making – en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård. (Socialstyrelsen)

Att implementera delat beslutsfattande, information till chefer och politiskt ansvariga i kommun och landsting om delat beslutsfattande inom vård och stöd till personer med psykossjukdomar. (Bättre psykosvård)

Uppföljning

Information om programmet delat beslutsfattande (delatbeslut.com)
Här finns instrument för att följa upp delaktighet. Instrumenten är gratis och fria men upphovsmännen vill veta vilka som använder instrumenten och i vilken kontext

Kvalitetsindikator delat beslutsfattande (Socialstyrelsen)

Webbverktyg:

Webbbaserat verktyg SIP-kollen (Sveriges Kommuner och Landsting)

Verktyg för brukare och anhöriga - Psykiatrikollen (PsykosR - Nationellt kvalitetsregister för psykosvård)

Uppföljningsverktyg - Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)