Ångest och depression (utkastversion, beräknas färdigt jan 2020)

Kommunikation och delaktighet

Delaktighet och medbestämmande

Märkning

Skapad: 2019-04-30
Uppdaterad: 2019-05-21
Verksamhetskategori: Förskola/skola/elevhälsa, Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-), Socialtjänst
Verksamhet: Förskola, Skola, Elevhälsa, Barnavårdscentral, Mödravårdscentral, Primärvård, Psykiatrisk akutsjukvård, Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Somatisk akutsjukvård, Somatisk specialistvård, sluten, Somatisk specialistvård, öppen, Tandvård, Familjecentral, Beroendevård, Ungdomsmottagning, Boende/stöd i boende, Försörjningsstöd, Hemtjänst, Social barn- och ungdomsvård, Arbete/sysselsättning
Befattning: Administratör, Arbetsterapeut, Barnmorska, Barnskötare/Dagbarnvårdare, Behandlare (enl. SoL/Lss), Biomedicinsk analytiker, Daglig verksamhet/sysselsättning, Dietist, Elevassistent, Fritidspedagog, Fysioterapeut, Kurator, Ledningsarbete, Logoped, Läkare, Lärare, Myndighetsutövare, Personligt ombud, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Skötare, Specialpedagog, Stöd i och till arbete/utbildning (soc.), Stöd i och till boende, Tandvårdsprofession, Undersköterska, Vårdbiträde
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Förebyggande åtgärder, Kirurgi och andra invasiva åtgärder, Läkemedelsrelaterade åtgärder, Omvårdnad, Palliativ vård, Psykologiska och psykosociala åtgärder, Rehabilitering, Samverkan och organisation inom vård och omsorg, Uppföljande åtgärder, Utbildning för patienter, brukare och närstående, Utredning och diagnostik, Andra medicinska åtgärder, Andra sociala insatser
Fas/stadie: Prodromal, Akut, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Barn, Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Att arbeta aktivt för att tillgodose individens rätt till delaktighet, självbestämmande och inflytande över insatser i vård och omsorg.

Syfte

Att främja återhämtning och självständighet genom att säkerställa att alla insatser utgår från individens förutsättningar och behov och att individens kompetens kring det egna tillståndet tas till vara.

Indikation (målgrupp, situation)

​Insatsen riktar sig till individer som får insatser från socialtjänsten och/eller hälso- och sjukvården. Begreppen delaktighet och medbestämmande innebär både tillgång till information och möjlighet till delaktighet i beslut som rör den egna insatsen.

Kunskapsläge

Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Innehåll, kortfattat

Att utifrån individens förutsättningar och behov:

 • Informera om vilka alternativa insatser som ev finns
 • Diskutera insatsernas utformning, ta upp för- och nackdelar
 • Tillsammans fatta ett ev beslut
 • Utforma och genomföra insatserna efter individens behov och önskemål
 • Följa upp att delaktigheten består

Innehåll, fördjupat

Varje individ är expert på sina egna resurser och svårigheter. Därför är det nödvändigt att involvera honom eller henne både i utredningsskedet och vid beslutsfattandet. För att tillgodose individens rätt till delaktighet är det en stor fördel att ha kännedom om den enskildes kognitiva funktion (minne, exekutiv funktion mm). Information kan till exempel behöva anpassas språkmässigt, både muntligt och skriftligt.

Delaktighet i praktiken

För att kunna vara delaktig och utöva självbestämmande behöver varje vård- och omsorgstagare information om den aktuella verksamheten och om rättigheter och skyldigheter. Information behövs också om vad som kommer att hända och om vilka krav som kommer att ställas på honom eller henne. Informationen kan ges skriftligt inför det första mötet med de professionella. Därefter kan vård- och omsorgstagaren behöva få individuellt utformad information om sin problematik, utredning och möjliga åtgärder. Informationen kan ges både skriftligt och muntligt samt vid flera tillfällen. Ett vardagligt och lättfattligt språk är viktigt. På så vis kan vård- och omsorgstagaren få bättre förutsättningar för att bli en medaktör.  

Bemötande

Personalens förhållningssätt är av stor betydelse för individens möjlighet till delaktighet. Inled alltid kontakten med att be personen berätta varför han eller hon kommit till vården eller omsorgen. Ge tid och låt personen berätta med egna ord vad han eller hon upplever som problemet. Fråga vad han eller hon förväntar sig, oroar sig för och undrar över. Undvik att föreslå lösningar innan personen pratat färdigt.

 • efterfråga vad som är viktigt för just denna individ
 • ta dig tid att ställa frågor och försöka förstå
 • värna individens rätt till självbestämmande gentemot anhöriga/närstående, annan personal, myndigheter och verksamheter.
 • låt beslut ta tid, vara kreativa och hitta individuellt anpassade lösningar.

Systematiskt arbete för delaktighet

Ett väl fungerande arbete för ökad delaktighet bidrar till ökad vilja och förmåga att delta i beslutsfattande. Känslan av sammanhang, förkortat KASAM, är av stor betydelse för hälsotillståndet och bygger på:

 • Meningsfullhet - att vilja och en känsla av att det är värt ansträngningen.  
 • Begriplighet - att förstå och kunna skapa struktur och regelbundenhet
 • Hanterbarhet - att kunna och uppleva att man har resurser - inte behöva känna sig hjälplös.

Planera insatser gemensamt

Upprätta planerna för vård- och stödinsatser tillsammans med individen och stäm av att ni är överens om vad som ska göras. Uppmuntra personen att själv fundera över vad han eller hon kan behöva för stöd under processen. Det är viktigt att den professionelle tar reda på om personen förstått all information och vad insatserna innebär. När planen är upprättad får individen med sig en kopia för att kunna läsa även vid senare tillfällen. Se insatserna Vårdplan inom hälso- och sjukvården och Genomförandeplan.

 

Stöd i arbetet med delaktighet

Som stöd för arbetet med delaktighet finns det flera olika metoder och modeller att använda, några exempel är:  

 • Delat beslutsfattande (Shared Decision Making, SDM). 

Delat beslutsfattande innehåller olika verktyg för att underlätta individens deltagande i beslut som rör det egna tillståndet. Verktygen är utformade för att hjälpa den enskilde att förstå olika alternativ och kunna väga fördelar och nackdelar mot varandra. Läs mer under insatsen Delat beslutsfattande.

 • SIP, Samordnad individuell plan

Om individen får insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården (och ev fler aktörer) ska en samordnad individuell plan (SIP), upprättas om det finns behov av samordning. Planen formuleras av berörda verksamheter och individ tillsammans och i de fall individen inte motsätter sig det, även i samråd med anhöriga. Planen bidrar också till att integrera insatser, och tydliggöra ansvarsfördelningen. Läs mer under SIP, Samordnad individuell plan.

 • Personligt ombud

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av en individ med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning. Ombudet ska ta till vara individens intressen, stärka den enskildes förmåga till inflytande och självständighet i vardagen. Se Personligt ombud.

Länkar

Om vård och omsorgstagares delaktighet (Socialstyrelsen)

Manualer och exempel för delaktighet i vård- och omsorg för personer med funktionsnedsättningar
Kunskapsguidens stödmaterial

NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa