Ångest och depression (utkastversion, beräknas färdigt jan 2020)

Kartläggning och utredning

Somatisk anamnes och somatisk undersökning vid depression och ångestsyndrom

Märkning

Skapad: 2018-04-20
Uppdaterad: 2019-05-13
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Primärvård
Befattning: Läkare
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Utredning och diagnostik
Prioritering enligt nationella riktlinjer: -
Diagnos: F30 Manisk episod, F31 Bipolär sjukdom, F32 Depressiv episod, F33 Recidiverande depressioner, F34 Kroniska förstämningssyndrom, F38 Andra förstämningssyndrom, F39 Ospecificerat förstämningssyndrom, F40 Fobiska syndrom, F41 Andra ångestsyndrom, F42 Tvångssyndrom, F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, F44 Dissociativa syndrom, F45 Somatoforma syndrom, F48 Andra neurotiska syndrom
Fas/stadie: Akut
Åldersgrupp: Barn, Ungdom, Vuxna
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Somatisk anamnes och somatisk undersökning vid utredning av depression och ångestsyndrom.

Syfte

Vid misstanke om depression och ångestsyndrom måste man utesluta somatiska sjukdomar som kan ge liknande symtom.

Indikation (målgrupp, situation)

Somatisk sjukdom orsaka symtom som vid depression och ångestsymtom. Därför är det viktigt att göra en noggrann kroppslig undersökning inklusive labprover hos patienter som söker för depression och ångestsymtom.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2017 anger att Hälso- och sjukvården bör erbjuda en somatisk anamnes och undersökning samt en relevant utredning utifrån eventuella ytterligare behov av vård till personer med depression eller ångestsyndrom. (Prio 1)

Kompetenskrav

Leg läkare med adekvat utbildning och erfarenhet

Innehåll, kortfattat

Undersökningen bör bl.a. innefatta auskultation av hjärta och lungor, blodtryck, sköldkörtel och i vissa fall riktad neurologisk undersökning. Beakta särskilt stroke, demens, parkinsons sjukdom och efterfråga somatiska läkemedel (särskilt kortison och andra hormoner, interferoner, betablockerare, levaxin, p-piller).

Blodprover innefattande följande prover kan påvisa/utesluta somatiska orsaker:

 • TSH, T4
 • CRP
 • Hb
 • P-glukos
 • HbA1c
 • Kobalamin
 • Folat
 • joniserat CalciumCDT eller PETH
 • Överväg urinscreening för droger.

Innehåll, fördjupat

Det finns en mängd somatiska och psykiatriska sjukdomar som kan likna vissa eller alla symptom som vid depression och ångest eller förekomma som en komorbid sjukdom.  Därför är en adekvat somatisk undersökning och provtagning viktig för att utesluta de vanligaste differentialdiagnoserna. Att diagnostisera depression eller ångesttillstånd utan att göra en somatisk utredning riskerar att en eventuell somatisk sjukdom missas och att patienten inte får rätt behandling.

 • Tyreoideasjukdomar
  • Överfunktion (graves sjkd, mfl): svettningar, darrningar, exopthalmos, tachykardi, viktminskning, hjärtklappning)
  • Underfunktion (hashimotos sjkd, mfl): trötthet, förstoppning, viktuppgång, smärta)
 • Binjuresjukdomar
  • Överproduktion av kortisol (cushings sjkd): viktuppgång, bukfetma, högt blodtryck
  • Underproduktion av kortisol (addisons sjkd): viktnedgång, buksmärta, lågt blodtryck, hudförmörkning
  • Överproduktion av adrenalin (feocromocytom): högt blodtryck, huvudvärk, svettningar, palpitationer)
 • Diabetes
 • Anemi
  • Blek hy, trötthet, andfåddhet
 • Centrala nervsystemet
  • Tumörer (neurologiska symtom, huvudvärk)
  • Hjärnskakning
  • MS
  • ALS
  • Parkinsons sjukdom
  • Epilepsi
  • Stroke
  • Vitaminbrist (B12, B6, Folat, D)
  • Demens
 • Hjärta/kärl
  • Rytmrubbningar
  • Lungemboli
  • Hjärtsvikt
  • Ischemi
 • Infektioner (borrelia, parasiter, vissa virus)
 • Läkemedelsbiverkningar (kortison, interferon, betablockad, opiater, antikolinergika, antihistaminer, isotretinoin)
 • Sömnbesvär pga värk, restless legs, sömnapne
 • Reumatoida sjukdomar (RA, SLE, Sjögrens syndrom)
 • Kronisk värk (Fibromyalgi mfl)
 • Alkoholöverkonsumtion och droger
 • Hypokalcemi/hypercalcemi

Länkar

Depression - unipolär (Psykiatristöd Stockholms läns landsting)

Depression eller ångestsyndrom, barn, ungdomar och vuxna – Somatisk anamnes och somatisk undersökning samt relevant utredning utifrån anamnesen och undersökningen (Socialstyrelsen)